Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozów,
Z uwagi na zgłaszane w ostatnim czasie przez podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców liczne przypadki nieodpowiedniej segregacji odpadów komunalnych Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie przypomina o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W związku z powyższym prosimy o właściwe segregowanie odpadów w sposób selektywny, określony w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów.

Zasady segregacji odpadów w Gminie Brzozów 

W celu prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Gmina Brzozów przygotowała materiały edukacyjne tj. Kompendia Gospodarki Odpadami, książeczki Gotuję i segreguję, dostępne w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Biuro Obsługi Klienta i w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ul. Legionistów 10, w których zawarte są wszystkie informacje dotyczące prawidłowej segregacji.

Ponadto przypomina się o obowiązku gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów w odpowiednich kolorach worków. Worki przygotowane do odbioru powinny być zaopatrzone w naklejki z odpowiednim kodem kreskowym.  Odpady zmieszane należy przekazywać do odbioru w worku koloru czarnego z odpowiednim kodem kreskowym, natomiast  pojemnik służy tylko do gromadzenia odpadów.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie w trakcie zbiórki odpadów od mieszkańców przeprowadzają kontrole w celu stwierdzenia czy segregacja odpadów prowadzona jest we właściwy sposób. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zawiadamia o tym Gminę i może zostać wydana decyzja administracyjna określająca stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 44 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowisko i osiągnięcia odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu.