Twoja Gmina, Twój Urząd

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

„Kompostuję – zyskuję” pod takim hasłem Urząd Miejski w Brzozowie  uruchamia po raz kolejny Program bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Gminy Brzozów. Celem programu jest promocja i zachęcenie mieszkańców do kompostowania bioodpadów (odpadów zielonych i odpadów kuchennych) we własnym zakresie, w przydomowych kompostownikach i przez to ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy oraz edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania bioodpadów. W ramach akcji mieszkańcy będą mogli za darmo otrzymać kompostownik. Do rozdania jest 50 sztuk kompostowników. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które jeszcze nie kompostują i nie korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika.

Aby wziąć udział w programie i otrzymać kompostownik, należy:

  • Złożyć wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie lub w zakładce bip – Wydział Ochrony Środowiska – Do pobrania). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 05.09.2022r. do wyczerpania kompostowników w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Brzozowie (budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Legionistów 10, parter).
  • Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie  i miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika. Kompostowniki użyczane będą na okres 36 miesięcy. Po tym okresie przejdą na własność użytkownika.
  • Użyczenie kompostownika nie obejmuje mieszkańców, którzy otrzymali kompostownik w poprzedniej edycji.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:

  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik i zobowiąże się do złożenia nowej deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów;
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
  • nie posiada względem Gminy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed złożeniem wniosku prosi się o zapoznanie z Programem użyczania kompostowników na terenie Gminy Brzozów znajdującym się na stronie internetowej Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Brzozowie tel. 13 306 10 88 , 13 306 10 68.

Zarzadzenie-kompostowniki-wrzesień-2022.pdf

Program-kompostowniki-wrzesień-2022.pdf

wniosek-kompostowniki-wrzesień-2022.pdf