Zabytki

 • Barokowa Kolegiata w Brzozowie pw. Przemienienia Pańskiego pochodzący z drugiej połowy XVII w. Kolegiata jest budowlą z dwuwieżową fasadą i dwiema nawami bocznymi. Przykościelna dzwonnica pochodzi z połowy XVIII w. W lewej nawie znajdują się cudownie zachowane ręce księdza Bartłomieja Misiałowicza – budowniczego kościoła w Brzozowie. (zdjęcie) We wnętrzu znajduje się ołtarz barokowy z osiemnastowieczną kopią „Ukrzyżowania Chrystusa” autorstwa Gwidona Reniego. W kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Ognistej, czczony, jako słynący łaskami – jedyny wizerunek Maryi o takim przydomku w Polsce.

(GPS: E 2201’09.46’’, N 49 o 41’42.34’’)

 • Budynek Ratusza Miejskiego – Rynek w Brzozowie. Zabytkowy ratusz miejski z końca XIX w (odnowiony w 2010-2011), usytuowany jest w centralnym miejscu zmodernizowanego rynku Brzozowa. W budynku ratusza swoją siedzibę ma utworzone w 1980 r. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Jest ono znane ze względu na działalność wydawniczą. Mieści się w nim redakcja miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie”, a także punkt informacji turystycznej.

(GPS: E 2201’17.70’’, N 49 o 41’49.44’’)

 • Rokokowa bazylika w Starej Wsi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVIII w. Wnętrze bazyliki posiada rokokowe zdobienia, w środku znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia zwanej Starowiejską. Przedstawia on dwie sceny: Zaśnięcia NMP  i Powitania Maryi w Niebie koronowany w 1877 r. spalony w 1968 r., skopiowany i ponownie koronowany w 1972 r.

(GPS: E 2200’50.59’’, N 49 o 42’47.14’’)

 • Drewniana świątynia gotycka w Humniskach pw. św. Stanisława Biskupa z pocz. XV w. z wyposażeniem barokowym w XVII-wieczny ołtarz, krucyfiks, chrzcielnicę kamienną, i ambonę z XVIII w.

(GPS: E 2203’04.73’’, N 49 o 40’22.42’’)

 • Secesyjny gmach dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie, z pocz. XX w. – obecnie siedziba Brzozowskiego Domu Kultury.

(GPS: E 2201’05.70’’, N 49 o 41’38.76’’)

 • Neogotycki spichlerz dworski I poł. XIX w. w Zmiennicy

(wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-777),
(GPS: E 2158’00.04’’, N 49 o 40’28.91’’)

 • Neogotycki kościół z 1913 r. pw. św. Mikołaja i św. Józefa z barokowym ołtarzem  głównym z XVII w. i bocznymi ołtarzami z XVIII w. w Grabownicy Starzeńskiej

(rejestr zabytków A-172),
(GPS: E 2204’26.36’’, N 49 o 39’33.55’’)

 • Kościół parafialny pw. Św. Trójcy z pocz. XIX w. w Zmiennicy, zaś przy kościele mieści się płyta nagrobna rycerza Wzdowskiego, zm. W 1539 r.

(rejestr zabytków A-139)
(GPS: E 2157’58.73’’, N 49 o40’22.99’’)

 • W Przysietnicy znajduje się kościół parafialny z 1926 r. zawierający połączone elementy stylu gotyckiego i neoromańskiego.

(rejestr zabytków A-1124)
(GPS: E 2202’59.10’’, N 49 o 43’05.30’’)

 • W Górkach znajduje się drewniany kościół z 1938 r.

(rejestr zabytków A-332),
(GPS: E 2202’24.10’’, N 49 o 38’48.62’’)

WWW.ZABYTKI-PODKARPACIE.PL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZABYTKACH (www.noclegi-podkarpacie.pl)

 W regionie znajdują się ponadto unikalne na skalę światową drewniane świątynie ( Blizne, Haczów, Domaradz, Golcowa, Jasienica Rosielna, Ulucz).

DOKUMENTY GMINY DOTYCZĄCE
OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Ogłoszenie o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 31 marca 2015 r., na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2015.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 3. pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 4. pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 5. podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
 6. kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,
 7. zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

 Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/356/2013, załącznik Nr 1 – wzór wniosku pdf  >>> do pobrania<<<

WZÓR WNIOSKU WERSJA WORD >>> DO POBRANA<<<

– Program opieki nad zabytkami gminy Brzozów na lata 2013-2016 >>>do pobrania <<<

– Dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

– zmiany w wykazie obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2013 r.)  

– zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków polegające na włączeniu do GEZ stanowisk archeologicznych z terenu gminy  (zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.)

Właściciele  obiektów  zlokalizowanych na terenie gminy Brzozów, posiadających  znaczne wartości historyczne, artystyczne lub naukowe  mogą z własnej inicjatywy wystąpić do Burmistrza Brzozowa o ujęcie tegoż obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzozów.  Włączenie obiektu nieruchomego  do GEZ następować będzie po zasięgnięciu opinii  oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z art. 7 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane w przypadku obiektów umieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków decyzja o pozwoleniu na  budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W przypadku inwestycji przy obiektach ujętych w GEZ, które zgodnie z Prawem budowlanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (np. docieplenie elewacji, wymiana stolarek okiennych i drzwiowych, zmiana sposobu wykończenia elewacji i kolorystyki)  art. 30 ust. 7 pkt. 2 w/w ustawy przewiduje ponadto możliwość  uzależnienia wydania decyzji od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku gdy planowane prace  miały by spowodować pogorszenie stanu zachowania zabytku.

GEZ zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych, ma charakter otwartego zbioru podlegającego aktualizacji.

opracował:

Rafał Frydrych