Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Młoda kobieta z włosami blond, ubrana w białą bluzkę czerwono-granatowym pionowym paskiem

Małgorzata Garbińska, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Sprawy organizacyjne

 • prowadzimy ewidencję korespondencji wpływającej do Urzędu, rozdzielamy ją  i ekspediujemy korespondencję wychodzącą
 • zapewniamy obsługę organizacyjną Burmistrzowi i Sekretarzowi
 • prowadzimy rejestr zarządzeń i postanowień Burmistrza
 • prowadzimy rejestr upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza
 • współorganizujemy obchody, święta i rocznice gminne, państwowe oraz wydarzenia kulturalne
 • prowadzimy działania związane z promocją gminy
 • przygotowujemy pomieszczenia i obsługę spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza
 • zapewniamy organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych oraz referendów.

2. Sprawy administracyjno-gospodarcze

 • prowadzimy sprawy związane z wyposażeniem pomieszczeń Urzędu
 • zaopatrujemy Urząd w niezbędny sprzęt i wyposażenie
 • prowadzimy gospodarkę drukami i formularzami
 • koordynujemy zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • prowadzimy archiwum zakładowe
 • prenumerujemy czasopisma i wydawnictwa fachowe
 • realizujemy zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Kadry

 • prowadzimy sprawy kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Kontakt:
tel. 13 306 10 55
pokój 110

Więcej informacji o Wydziale