Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

Meżczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w czarną marynarkę, szarą koszulę i szary krawat

Marcin Chudzikiewicz, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Inwestycje w Gminie

  • przygotowujemy i realizujemy plany i zadania inwestycyjne gminy.

2. Gospodarka przestrzenna

  • sporządzamy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzamy zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowujemy projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy oraz dokonujemy aktualizacji i zmian,
  • prowadzimy prace studialne i analizy, w tym wykonujemy analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
  • prowadzimy i aktualizujemy rejestr planów miejscowych i studium oraz archiwizujemy dokumentację planistyczną,
  • współdziałamy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych,
  • wydajemy wypisy i wyrysy ze studium i planów miejscowych oraz wydajemy zaświadczenia w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa,
  • wydajemy decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Fundusze pomocowe

  • pozyskujemy i analizujemy informacje o dostępnych źródłach finansowania z funduszy zewnętrznych w zakresie możliwości ich wykorzystania dla przygotowywanych i realizowanych zadań inwestycyjnych,
  • przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty, dla których Wydział jest jednostką realizującą.

Kontakt:
Budynek ARMiR
tel. 13 434 10 38
pokój 24 (parter)

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

ZAŁĄCZNIK_ROZPORZĄDZENIE_MRIT_ws__wzoru_formularza_wniosku_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy.docx

ZAŁĄCZNIK_ROZPORZĄDZENIE_MRIT_ws__wzoru_formularza_wniosku_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-położeniu-działki-zgodnie-z-MPZP.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie-o-wycofanie-wniosku-o-wydanie-warunków-zabudowy.docx