Twoja Gmina, Twój Urząd

Prace Rady Miejskiej

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stoliku.
Burmistrz Szymon Stapiński (z prawej) i sekretarz Waldemar Och podczas obrad Rady Miejskiej 14 stycznia 2021 r.

fot. Marek Wójcik


16 września 2021 r.

Radni obradowali na nadzwyczajnej sesji

Pięć uchwał zostało podjętych na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej zebrali się 16 września br.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Rada zadecydowała o zmianie załącznika nr 1 do uchwały nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze i usługi w formie teleopieki świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Brzozów w ramach projektu pt. ,,Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze’’ w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII, działanie nr 8.3, numer identyfikacyjny RPPK.08.03.00-18-0041/20-002-01 oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Kolejne uchwały 

Dalej radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów a Gminą Sanok w sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Sanok, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie. Ponadto uchwalili też średnią ceny jednostki paliwa w Gminie Brzozów na rok szkolny 2021/2022 oraz regulamin Cmentarza Komunalnego w Brzozowie.

Na zakończenie wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie.


19 sierpnia 2021 r.

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 19 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Przewodniczyła jej Dorota Kamińska. Po przyjęciu porządku obrad, Rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami. 

Na początek zadecydowano o określeniu szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze i usługi w formie teleopieki świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Brzozów w ramach projektu “Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze’’ w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII, działanie nr 8.3, numer identyfikacyjny RPPK.08.03.00-18-0041/20-002-01 oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na mocy kolejnej uchwały, gmina Brzozów przekaże nieruchomość w drodze darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu budowy strażnicy.

Kolejne uchwały dotyczyły gospodarki finansowej gminy. Pierwsza z nich – obejmowała zmianę uchwały Nr IX/54/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Zmiana jej związana jest z utworzeniem Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Humniskach. Druga – dotyczyła  wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Na zakończenie rada upoważniła Burmistrza Brzozowa do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


30 lipca 2021 r.

Władze miejskie uczciły podczas sesji Rady Miejskiej pamięć powstańców warszawskich

Na początku XL Sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 30 lipca 2021 r., zebrani wysłuchali prelekcji Radnej Marioli Pilszak o tragicznej i heroicznej historii powstania warszawskiego. Następnie radni, przedstawiciele władz miejskich i goście uczcili minutą ciszy pamięć powstańców.

W kolejnej części spotkania, Radni Miejscy przegłosowali uchwały dotyczące m.in. gospodarowania nieruchomościami gminnymi, określenia warunków, trybu udzielania i rozliczenia dotacji służących rozwojowi sportu, uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Brzozowie oraz przyjęcia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów.

Radni rozpatrzyli także petycję wniesioną przez grupę mieszkańców Brzozowa w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Brzozów i uchylenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Wodociągowych i Kanalizacyjnych PGK SP. z o. o. w Brzozowie.  Ponadto rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na budowie przedszkola samorządowego w miejscowości Humniska oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W  związku z wygaśnięciem kadencji Rady Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta, zadecydowano także o wyborze nowych członków do wspomnianego organu.

Po głosowaniach, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  zaznajomiła zebranych z realizowanymi przez gminę projektami takimi jak m.in. „Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora”, Usługa Door to Door czy Ogólnopolska Karta Seniora.

Następnie radni rozpoczęli dyskusję o bieżących sprawach gminy w ramach wolnych wniosków. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Kamińska  zakończyła XL sesję Rady.


30 czerwca 2021 r.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Brzozowa oraz wielotysięczne dofinansowanie na budowę chodnika w Starej Wsi

Głównymi tematami XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej (30 czerwca br.) było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania i absolutorium oraz zatwierdzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za rok 2020.

Radni przegłosowali ponadto uchwały związane m.in. z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, zmianami składu osobowego Komisji Rady oraz utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Humniskach i przyjęciem stanowiska Rady w sprawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego o sposobie załatwienia skargi.

Godną podkreślenia kwestią, było zatwierdzenie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 350 000 zł dla Powiatu Brzozowskiego, na pokrycie części kosztów zadania pt.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032 Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Stara Wieś”

Po głosowaniach, radni rozpoczęli dyskusję o bieżących sprawach gminy w ramach wolnych wniosków. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Kamińska zadecydowała o zakończeniu sesji.


21 maja 2021 r.

Wspólne posiedzenie trzech Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W piątek 21 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie.

Radni na początek zapoznali się z informacją nt. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. Obszernych informacji udzielił Prezes PGK Zbigniew Irzyk, który omówił majątek i gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. Przedstawił też plany dotyczące działalności jednostki w tym roku, a także odpowiadał na szczegółowe pytania radnych zainteresowanych funkcjonowaniem PGK-u.

Następnie radni zapoznali się z informacją dot. stanu bezrobocia w gminie Brzozów, którą przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej. Szczegółowo omówił również środki finansowe, które wsparły przedsiębiorców w dobie pandemii.

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali informacji o stanie dróg i chodników dla pieszych po okresie zimowym oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2020 r. Szczegółowo omówiona została też gospodarka wodno – ściekowa i odpadowa na terenie gminy.

Pozostałą część obrad trzech komisji wypełniły radnym aktualnie realizowane inwestycje przez gminę Brzozów oraz sprawy bieżące.


22 luty 2021 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na 22 bm. przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska zwołała sesję nadzwyczajną. Po przyjęciu porządku, radni najpierw wysłuchali przedstawionego przez przewodniczącą Rady i właściwych przewodniczących komisji sprawozdania z działalności RM i Komisji Rady za 2020 rok. Następnie podjęli 12 uchwał.

Na początek Wysoka Rada określiła warunki i tryb rozwoju sportu w Gminie Brzozów. Dalej zmieniła uchwałę Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

Radni zadecydowali też o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Przysietnicy ( działki nr: 6037, 7964 oraz 1/12 udziału w działce nr 8389) oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Brzozowie wraz z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu. O zakup tych działek wnioskowały osoby fizyczne. Na sesji przyjęto także uchwałę, dzięki której gmina Brzozów nabędzie działkę położoną w Humniskach, celem uregulowania spraw formalno – prawnych drogi gminnej nr 90. Radni zajęli się też wyznaczeniem obszaru aglomeracji Brzozów dla miejscowości Brzozów i Przysietnica oraz części miejscowości Humniska i Stara Wieś.

Kolejna inwestycja w poprawę stanu chodników

Wysoka Rada podjęła również jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na  remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś w kwocie 67 500 zł. Burmistrz Szymon Stapiński dodał, że to zadanie realizowane będzie dzięki dużemu zaangażowaniu radnego ze Starej Wsi Bogdana Duplagi.

Pozostałe trzy uchwały dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie: m.in.: przeprojektowania ulicy Krętej w Brzozowie i wymiany dachu na budynku OSP w Zmiennicy;  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów oraz przyjęcia planów pracy RM oraz Komisji RM na 2021 rok.


14 stycznia 2021 r.

Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Brzozowscy radni obradowali 14 bm. na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. W pierwszej części wzięli udział w wideokonferencji z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart na temat Narodowego Programu Szczepień.

Po niej,  radni wysłuchali sprawozdań z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i następnie podjęli szereg uchwał.

Nowe uchwały

Obradami Rady kierował wiceprzewodniczący Grzegorz Pietryka.  W pierwszej kolejności Rada podjęła jednogłośnie uchwałę dot. zmiany uchwały Nr VII/77/2015 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dalej (również jednogłośnie) zadecydowali o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Brzozowie stanowiących własność Gminy Brzozów (działki nr: 72/4 i 220/3). Na sesji przyjęto jednogłośnie uchwałę, dzięki której gmina Brzozów nabędzie nieruchomość położoną w Starej Wsi (działka nr 1865/4), celem uregulowania spraw formalno – prawnych związanych z przepompownią ścieków zlokalizowaną na ww. działce. Kolejno radni zadecydowali też o zmianie załącznika do Uchwały nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021–2023.

Powstaną chodniki

Wysoka Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na  przebudowę dogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów  – Daliowa, wskutek której powstaną kolejne odcinki chodników dla pieszych w miejscowości Humniska – Skrzyżowanie oraz Turze Pole. Ponadto dokonano zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

Sesję zakończyły wolne wnioski, podczas których jednym z najważniejszych tematów była kwestia odśnieżania dróg w gminie.

Zobacz relacje z sesji Rady Miejskiej w 2020 r.