Twoja Gmina, Twój Urząd

Prace Rady Miejskiej

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stoliku.
Burmistrz Szymon Stapiński (z prawej) i sekretarz Waldemar Och podczas obrad Rady Miejskiej 14 stycznia 2021 r.

fot. Marek Wójcik

21 maja 2021 r.

Wspólne posiedzenie trzech Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W piątek 21 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie.

Radni na początek zapoznali się z informacją nt. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. Obszernych informacji udzielił Prezes PGK Zbigniew Irzyk, który omówił majątek i gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. Przedstawił też plany dotyczące działalności jednostki w tym roku, a także odpowiadał na szczegółowe pytania radnych zainteresowanych funkcjonowaniem PGK-u.

Następnie radni zapoznali się z informacją dot. stanu bezrobocia w gminie Brzozów, którą przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej. Szczegółowo omówił również środki finansowe, które wsparły przedsiębiorców w dobie pandemii.

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali informacji o stanie dróg i chodników dla pieszych po okresie zimowym oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2020 r. Szczegółowo omówiona została też gospodarka wodno – ściekowa i odpadowa na terenie gminy.

Pozostałą część obrad trzech komisji wypełniły radnym aktualnie realizowane inwestycje przez gminę Brzozów oraz sprawy bieżące.


22 luty 2021 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na 22 bm. przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska zwołała sesję nadzwyczajną. Po przyjęciu porządku, radni najpierw wysłuchali przedstawionego przez przewodniczącą Rady i właściwych przewodniczących komisji sprawozdania z działalności RM i Komisji Rady za 2020 rok. Następnie podjęli 12 uchwał.

Na początek Wysoka Rada określiła warunki i tryb rozwoju sportu w Gminie Brzozów. Dalej zmieniła uchwałę Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

Radni zadecydowali też o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Przysietnicy ( działki nr: 6037, 7964 oraz 1/12 udziału w działce nr 8389) oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Brzozowie wraz z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu. O zakup tych działek wnioskowały osoby fizyczne. Na sesji przyjęto także uchwałę, dzięki której gmina Brzozów nabędzie działkę położoną w Humniskach, celem uregulowania spraw formalno – prawnych drogi gminnej nr 90. Radni zajęli się też wyznaczeniem obszaru aglomeracji Brzozów dla miejscowości Brzozów i Przysietnica oraz części miejscowości Humniska i Stara Wieś.

Kolejna inwestycja w poprawę stanu chodników

Wysoka Rada podjęła również jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na  remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś w kwocie 67 500 zł. Burmistrz Szymon Stapiński dodał, że to zadanie realizowane będzie dzięki dużemu zaangażowaniu radnego ze Starej Wsi Bogdana Duplagi.

Pozostałe trzy uchwały dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie: m.in.: przeprojektowania ulicy Krętej w Brzozowie i wymiany dachu na budynku OSP w Zmiennicy;  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów oraz przyjęcia planów pracy RM oraz Komisji RM na 2021 rok.


14 stycznia 2021 r.

Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Brzozowscy radni obradowali 14 bm. na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. W pierwszej części wzięli udział w wideokonferencji z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart na temat Narodowego Programu Szczepień.

Po niej,  radni wysłuchali sprawozdań z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i następnie podjęli szereg uchwał.

Nowe uchwały

Obradami Rady kierował wiceprzewodniczący Grzegorz Pietryka.  W pierwszej kolejności Rada podjęła jednogłośnie uchwałę dot. zmiany uchwały Nr VII/77/2015 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dalej (również jednogłośnie) zadecydowali o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Brzozowie stanowiących własność Gminy Brzozów (działki nr: 72/4 i 220/3). Na sesji przyjęto jednogłośnie uchwałę, dzięki której gmina Brzozów nabędzie nieruchomość położoną w Starej Wsi (działka nr 1865/4), celem uregulowania spraw formalno – prawnych związanych z przepompownią ścieków zlokalizowaną na ww. działce. Kolejno radni zadecydowali też o zmianie załącznika do Uchwały nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021–2023.

Powstaną chodniki

Wysoka Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego  na  przebudowę dogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów  – Daliowa, wskutek której powstaną kolejne odcinki chodników dla pieszych w miejscowości Humniska – Skrzyżowanie oraz Turze Pole. Ponadto dokonano zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

Sesję zakończyły wolne wnioski, podczas których jednym z najważniejszych tematów była kwestia odśnieżania dróg w gminie.

Zobacz relacje z sesji Rady Miejskiej w 2020 r.