Stypendia socjalne

Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Gminie Brzozów, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Dotyczy to szczególnie rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło … Czytaj dalej Stypendia socjalne