Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

Działka ewid. Nr 636/20 o pow. 1594 m2, objęta KW Nr 37675, położona jest w peryferyjnej części wsi Grabownica Starzeńska. Działka jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni częściowo utwardzonej, urządzoną na działkach sąsiednich, łączącą się z drogą publiczną, stanowiącą drogę wojewódzką DW835. Południowe naroże działki  przecina sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna, a północne – sieć gazowa. Ponadto obszar działki wzdłuż południowo-wschodniej granicy przecina wodociąg. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej, a ich lokalizacja nie powoduje znaczących utrudnień w zabudowie działki. Bezpośrednie i dominujące otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, obiekty produkcyjno-magazynowe, nieruchomości gruntowe niezabudowane i leśne. Działka ewid. nr 636/20 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działka nr 636/20 leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ,,budynek mieszkalny jednorodzinny, bezodpływowy osadnik ścieków na działce nr 636/20 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.’’

 

Cena wywoławcza nieruchomości:  38 600,00 zł
Wadium: 3 860,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 czerwca  2022 r. o godzinie  14.00. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

 

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
  • Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15.

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.