Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Brzozowie:

Zdjęcie białego budynku z parkingiem na sprzedaż

Działki ewid. nr 2193/9 o pow. 388 m2, objęta KW Nr 47863,  nr 2193/11 o pow. 352 m2, objęta KW Nr 43182, nr 2193/13 o pow. 92 m2, objęta KW Nr 43183, tworzące kompleks funkcjonalno- użytkowy o łącznej powierzchni 832 m2, zabudowany budynkiem mieszkalnym, położone w Brzozowie przy ul. Prof. Pańki, w terenach osiedlowych, urządzonych. Przedmiotowe działki nie są  objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  i  nie  została  wydana  na  nie  decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działki nr 2193/9, nr 2193/11, nr 2193/13, położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

      

Cena wywoławcza nieruchomości:  502 400,00 zł
Wadium: 50 240,00 zł

                             

 Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 6 lipca 2022 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, a ponadto zamieszczone na stronie internetowej www.brzozow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu 13 43 410 15.