Szkoły, przedszkola, żłobki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Brzozowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pielęgniarki.

 

 1. Stanowisko pracy: pielęgniarka w Żłobku Samorządowym w Brzozowie

 

 1. Niezbędne wymagania:
  O stanowisko pielęgniarki lub położnej w żłobku ubiegać się może osoba:
  • legitymująca się wykształceniem co najmniej średnim kierunkowym lub wyższym na kierunku pielęgniarskim lub położniczym,
  • posiadająca aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, nadane przez właściwe izby zawodowe.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
  • stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci,
  • współpraca z dyrektorem, opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi,
  • korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej,
  • wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka. Powiadamianie rodziców, opiekunów dziecka o zauważonych objawach chorobowych u dzieci,
   jak również o innych niepokojących symptomach,
  • udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach,
  • współudział w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  • obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  • praca z dziećmi w grupie,
  • nadzór nad organizowaniem wypoczynku na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie,
  • nadzór i wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajaniem potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianiem dzieci podczas w/w czynności,
  • współpraca z intendentem przy układaniu jadłospisu dla dzieci z uwzględnieniem diet oraz nadzór nad karmieniem dzieci o oznaczonym rozkładzie dnia oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków,
  • nadzór nad przygotowywaniem mieszanek mlecznych i bez-mlecznych zgodnie z zalecaną dietą,
  • nadzór nad czystością zabawek i innych pomocy oraz eliminowaniem zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych,
  • współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji świadczeń,
  • w razie nieszczęśliwego wypadku natychmiastowe udzielenie pomocy dziecku, zgłoszenie do dyrektora. O ile dyrektor żłobka nie zdecyduje inaczej, pielęgniarka ma obowiązek pozostać w pracy do czasu przybycia rodziców lub opiekuna,
  • przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku Samorządowym w Brzozowie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP,
  • prowadzenie apteczki,
  • dbałość o powierzony sprzęt,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Żłobku Samorządowym w Brzozowie.
 1. Warunki pracy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę-pełen etat,
  • miejsce pracy- Żłobek Samorządowy w Brzozowie, ul Armii Krajowej 5,
  • praca od poniedziałku do piątku

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz dodatkowych kwalifikacji,
  • oświadczenia kandydata o: niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne,
  • kserokopii zaświadczenia odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub oświadczenia kandydata o zamiarze odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przed podjęciem pracy.
  • Oświadczenie o treści „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Żłobek Samorządowy w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 5 zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), podpisane własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
  • wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie lub gabinecie dyrektora Żłobka Samorządowego lub przesłać na adres Żłobek Samorządowy, ul. Armii Krajowej 5, 30-200 Brzozów.
  • więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 13 4341254
  • o terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.