Urząd Miejski

Urząd Miejski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
tel. (13) 43 410 50
fax (13) 43 410 55
um_brzozow@brzozow.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
pon. – pt. 7.30-15.30

(GPS: N 49o41’38.64″, E  21o1’10.86″)

konto bankowe: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 10
36-200 Brzozów
tel. (013) 43 414 22
tel. (013) 43 421 43
kierownik: Piotr STAŃKO
 Godziny pracy USC: pon.-pt. 7.45-14.00 – do odwołania

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 Naczelnik Wydziału
Agnieszka Wilk
pok. 104
sprawy wojskowe; realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, ochrona przeciwpożarowa; ochrona informacji niejawnych; dowody osobiste; ewidencja ludności tel. 13 3061059
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału
 Beata Szlama
pok.23
gminny plan gospodarki odpadami; zasady utrzymania czystości i porządku w gminie; rekultywacja i zagospodarowanie terenów; sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej tel. 133061087
WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I FUNDUSZY POMOCOWYCH
Naczelnik Wydziału
Marcin Chudzikiewicz
pok. 9
ustalenia warunków zabudowy; lokalizacja inwestycji celu publicznego; analiza planów inwestycyjnych oraz analiza dokumentów programowych gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych; nadzór spraw dotyczących budów i robót budowlanych  tel.133061064
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
 Skarbnik Gminy
Katarzyna Majdosz
pok. 208
kasa; obsługa finansowo-księgowa budżetu   tel. 134342018
REFERAT DS. PODATKÓW
Kierownik Referatu
Dorota Folta
pok. 207

podatki

 tel. 13 306107
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I KADR
 Naczelnik Wydziału
Janusz Trześniowski
pok. 110
zarządzanie siecią komputerową, sprawy gospodarcze, archiwum zakładowe i sprawy BHP, sprawy kadrowe  tel. 13 306 10 55
WYDZIAŁ EDUKACJI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
 Naczelnik Wydziału
Stefan Szarek
pok. 12
współpraca gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi; nadzór nad działalnością jednostek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i placówek upowszechniania kultury i sportu i bibliotek  tel.133061070
URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik
Piotr Stańko
odpisy aktów stanu cywilnego; akty urodzenia; zawieranie małżeństwa; akty zgonu; wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego  tel. 13 4341422
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i INFRASTRUKTURY
Naczelnik Wydziału
Piotr Zgłobicki
pok. 215
wpisy, wypisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej; remonty i utrzymanie dróg i mostów; gospodarowanie mieniem komunalnym  tel. 133061072
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
Paweł Myćka
Tomasz Ścibor
pok. 15
obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej; bieżąca kontrola realizacji uchwał, wniosków, postanowień i opinii Rady Miejskiej oraz jej organów; koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi  tel. 134340331
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Radosław Oleniacz
Marian Data,
pok. 6
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; zwieranie umów z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej  tel. 133061061
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 Krzysztof Nieckarz
Agata Kustra-Frączek
pok. 16
doradztwo prawne; opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza  tel. 133061068