Urząd Miejski

Urząd Miejski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
tel. (13) 43 410 50
fax (13) 43 410 55
um_brzozow@brzozow.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
pon. – pt. 7.30-15.30

(GPS: N 49o41’38.64″, E  21o1’10.86″)

konto bankowe: PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 10
36-200 Brzozów
tel. (013) 43 414 22
tel. (013) 43 421 43
kierownik: Piotr STAŃKO
 Godziny pracy USC: pon.-pt. 7.45-14.00 – do odwołania

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 Naczelnik Wydziału
Agnieszka Wilk
pok. 104
sprawy wojskowe; realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, ochrona przeciwpożarowa; ochrona informacji niejawnych; dowody osobiste; ewidencja ludności tel. 13 3061059
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału
 Beata Szlama
pok.23
 

gminny plan gospodarki odpadami; zasady utrzymania czystości i porządku w gminie; rekultywacja i zagospodarowanie terenów; sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej

tel. 133061087
WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I FUNDUSZY POMOCOWYCH
p.o. Naczelnik Wydziału
Marcin Chudzikiewicz
pok. 9
 

ustalenia warunków zabudowy; lokalizacja inwestycji celu publicznego; analiza planów inwestycyjnych oraz analiza dokumentów programowych gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych; nadzór spraw dotyczących budów i robót budowlanych

tel.133061064
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
Naczelnik Wydziału
Katarzyna Rzepka
pok. 209
kasa; obsługa finansowo-księgowa budżetu tel. 13 4341046
REFERAT DS. PODATKÓW
Kierownik Referatu
Dorota Folta
pok. 207
 

podatki

tel. 13 3061078
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY I KADR
 Naczelnik Wydziału
Janusz Trześniowski
pok. 110
 

zarządzanie siecią komputerową, sprawy gospodarcze, archiwum zakładowe i sprawy BHP, sprawy kadrowe

 tel. 13 306 10 55
WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Naczelnik Wydziału
Marian Kula
pok. 3
 

promocja gminy; współorganizacja obchodów świąt, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących gminę; współpraca z mediami.

tel. 134340207
WYDZIAŁ EDUKACJI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
 Naczelnik Wydziału
Stefan Szarek
pok. 12
 

współpraca gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi; nadzór nad działalnością jednostek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i placówek upowszechniania kultury i sportu i bibliotek

tel.133061070
URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik
Piotr Stańko
 

odpisy aktów stanu cywilnego; akty urodzenia; zawieranie małżeństwa; akty zgonu; wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

tel. 13 4341422
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i INFRASTRUKTURY
Naczelnik Wydziału
Piotr Zgłobicki
pok. 215
 

wpisy, wypisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej; remonty i utrzymanie dróg i mostów; gospodarowanie mieniem komunalnym

tel. 133061072
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
Marta Graboń
Paweł Myćka
pok. 15
 

obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej; bieżąca kontrola realizacji uchwał, wniosków, postanowień i opinii Rady Miejskiej oraz jej organów; koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi

tel. 134340331
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Radosław Oleniacz
Marian Data,
pok. 6
 

prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; zwieranie umów z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej

tel. 133061061
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 Krzysztof Nieckarz
Agata Kustra-Frączek
Renata Sobolewska
pok. 16
 

doradztwo prawne; opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza

tel. 133061068