Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Burmistrza  ds. Osób Niepełnosprawnych – Alicja Tomoń udziela porad i informacji codziennie od poniedziałku do piątku, w godz, od 7.30 do 15.30, tel. 13 43 410 89, ul. Armii Krajowej  1, pokój nr 10.

 

Do głównych zadań pełnomocnika należy w szczególności:

Do głównych zadań pełnomocnika należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i inicjowanie działań w zakresie obrony interesów osób niepełnosprawnych.
 4. Bieżące informowanie społeczności lokalnej o aktualnych wydarzeniach, programach pomocowych, formach wsparcia realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Monitorowanie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Gminy.
 6. Udzielanie informacji pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością lub planującym takie zatrudnienie o możliwościach dofinansowania.
 7. Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością/Opiekunów w zakresie m.in. :
 • wypełniania wniosków, formularzy, pisania pism urzędowych
 • udzielania informacji w zakresie aktualnych programów pomocowych, ulg i uprawnień
 • informowania o możliwościach aktywizacji społeczno–zawodowej , w tym o ofertach szkoleń i działań  dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/grupą inwalidzką
 • dostarczania informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia.