Posiedzenie komisji budżetowej RM

Pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia odbyło się 22.06. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. W spotkaniu oprócz prezydium RM z przew. Edwardem Sabikiem, wzięli udział: pierwszy zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, sekretarz gminy Beata Bodzioch Kaznowska. Podczas spotkania insp. Emilia Trześniowska przedstawiła informację dotyczącą działań związanych z promocją gminy Brzozów. Następnie informację z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.   przekazała sekretarz Beata Bodzioch-Kaznowska. Więcej „Posiedzenie komisji budżetowej RM”

Radni zadecydowali o emisji obligacji

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie radni podjęli uchwałę o emisji obligacji na pokrycie ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rada pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrała się 19 czerwca br. Po przegłosowaniu porządku obrad radni zapoznali się z informacją przedstawioną przez prezesa firmy doradztwa finansowego Aesco Group Mariusza Gołaszewskiego. Więcej „Radni zadecydowali o emisji obligacji”

Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Rada Miejska w Brzozowie w pełnym składzie zebrała się 13 czerwca br. na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Po przedstawieniu porządku obrad radni podjęli dwie uchwały. Na mocy pierwszej wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Brzozów do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu p.n. „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” składanego w konkursie nr RPPK.08.03. 00-IP.01-18-017/17 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa  – VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Więcej „Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”

Posiedzenie komisji budownictwa

Pod przewodnictwem radnego Stanisława Bednarza zebrała się 6 bm. zebrała się Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie. Przedmiotem obrad była analiza funkcjonowania parkingów miejskich w newralgicznych punktach miasta w perspektywie zwiększenia miejsc parkingowych i utworzenia płatnych stref parkowania.  Więcej „Posiedzenie komisji budownictwa”

Sesja absolutoryjna

Przyjęcie sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa to najważniejsze uchwały podjęte podczas XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni obradowali 25 maja br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Na początek radni przegłosowali prządek obrad i wysłuchali informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym.   Następnie burmistrz Józef Rzepka przedstawił dokładne sprawozdanie finansowe gminy Brzozów za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu. Więcej „Sesja absolutoryjna”

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik poprowadził 23 maja br. wspólne posiedzenie stałych komisji rady. Na początek Paweł Czupryn z firmy „Eko-precyzja” przedstawił opracowany przez tę firmę Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata  2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023.  Przyjęcie tego programu zaplanowano podczas najbliższej sesji rady miejskiej. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”