Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik poprowadził 23 maja br. wspólne posiedzenie stałych komisji rady. Na początek Paweł Czupryn z firmy „Eko-precyzja” przedstawił opracowany przez tę firmę Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata  2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023.  Przyjęcie tego programu zaplanowano podczas najbliższej sesji rady miejskiej. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik zwołał XXXVIII sesję zwyczajną. Radni będą obradowali 25 bm. (czwartek) od godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro).

Posiedzenie komisji finansów Rady Miejskiej w Brzozowie

W związku z nadchodzącą sesją absolutoryjną 15 maja  br.  pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia odbyło się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. W porządku obrad, w których uczestniczył burmistrz Józef Rzepka ze swoimi najbliższymi współpracownikami, skarbnik gminy Jacek Szklarz przedstawił informację na temat zadłużenia gminy Brzozów,  zdolności kredytowej gminy oraz umorzeń podatków za 2016 rok. Następnie radni dokonali analizy ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2016 rok. Posiedzenie komisji zakończyły sprawy bieżące.

Więcej „Posiedzenie komisji finansów Rady Miejskiej w Brzozowie”

Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej

W środę (10.05.) Rada Miejska w Brzozowie zebrała się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radni po przyjęciu porządku wysłuchali sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za 2016 r. Więcej „Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej”

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radnych najpierw poinformowano o zaprojektowanej przez powiat nowej koncepcji pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami.  Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki zadecydowano o udzieleniu przez samorząd naszej gminy dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.  Więcej „Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie”

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

11.04.  w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Józef Rzepka z zastępcami Stanisławem Pilszakiem i Dariuszem Kamińskim.  Obrady prowadził radny Andrzej Rzepka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie, zarazem członek brzozowskiej rady powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentował wiceprezes zarządu Izby – Jerzy Bator. Więcej „Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej”