W czwartek sesja rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na dzień 24 maja br. zwołał obrady LII zwyczajnej sesji RM. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00  w  sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzozowie (I piętro), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad. KLIKNIJ!

Obrady sesji nadzwyczajnej

Edward Sabik przewodniczył obradom sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzozowie w  dniu 26 kwietnia br. Radni zadecydowali najpierw o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Następnie rada przegłosowała przyznanie w br. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy Brzozów. Więcej „Obrady sesji nadzwyczajnej”

Wspólne posiedzenie komisji RM

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się (23 bm.) na połączonym posiedzeniu komisji radni RM w Brzozowie. Porządek posiedzenia liczył trzy punkty. Najpierw radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozów oraz zasad usytuowania na terenie gminy Brzozów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji RM”

Próby rozwiązania bezrobocia

Pod przewodnictwem Daniela Boronia obradowała 16 bm. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. Jak podano w porządku głównym tematem posiedzenia były próby rozwiązania bezrobocia w Gminie Brzozów. Na spotkanie został zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej, który na początek przedstawił dane obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie, gminie i samym Brzozowie.  Odpowiedział też na pytania radnych. Więcej „Próby rozwiązania bezrobocia”

Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Od sympatycznego akcentu rozpoczęła się 20.03. br. L zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w imieniu samorządu naszej gminy podziękował Januszowi Cecule – radnemu powiatu sanockiego, za zwieńczone sukcesem starania o budową drogi powiatowej Górki – Strachocina. Położenie na niej nawierzchni asfaltowej poprawiło komfort jazdy mieszkańcom Górek, skracając i ułatwiając dojazd do Sanoka, gdzie wielu z nich pracuje, studiuje, uczy się lub załatwia swoje sprawy. Więcej „Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Obradowała komisja

Omówienie najważniejszych planowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych oraz dyskusja nad dziennymi domami pobytu były podstawowymi punktami obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która zebrała się 15.03. br.  Obradom przewodniczył Daniel Boroń. W pierwszej części naczelnik Edyta Kuczma z wydziału inwestycji UM w Brzozowie na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła planowane tegoroczne inwestycje z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł pomocowych. Więcej „Obradowała komisja”