Sesja absolutoryjna

Przyjęcie sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa to najważniejsze uchwały podjęte podczas XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni obradowali 25 maja br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Na początek radni przegłosowali prządek obrad i wysłuchali informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym.   Następnie burmistrz Józef Rzepka przedstawił dokładne sprawozdanie finansowe gminy Brzozów za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu. Więcej „Sesja absolutoryjna”

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik poprowadził 23 maja br. wspólne posiedzenie stałych komisji rady. Na początek Paweł Czupryn z firmy „Eko-precyzja” przedstawił opracowany przez tę firmę Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata  2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023.  Przyjęcie tego programu zaplanowano podczas najbliższej sesji rady miejskiej. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik zwołał XXXVIII sesję zwyczajną. Radni będą obradowali 25 bm. (czwartek) od godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro).

Posiedzenie komisji finansów Rady Miejskiej w Brzozowie

W związku z nadchodzącą sesją absolutoryjną 15 maja  br.  pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia odbyło się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. W porządku obrad, w których uczestniczył burmistrz Józef Rzepka ze swoimi najbliższymi współpracownikami, skarbnik gminy Jacek Szklarz przedstawił informację na temat zadłużenia gminy Brzozów,  zdolności kredytowej gminy oraz umorzeń podatków za 2016 rok. Następnie radni dokonali analizy ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2016 rok. Posiedzenie komisji zakończyły sprawy bieżące.

Więcej „Posiedzenie komisji finansów Rady Miejskiej w Brzozowie”

Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej

W środę (10.05.) Rada Miejska w Brzozowie zebrała się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radni po przyjęciu porządku wysłuchali sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za 2016 r. Więcej „Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej”

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radnych najpierw poinformowano o zaprojektowanej przez powiat nowej koncepcji pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami.  Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki zadecydowano o udzieleniu przez samorząd naszej gminy dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.  Więcej „Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie”