Rolniku! Spisz gospodarstwo rolne przez Internet i wesprzyj naszą gminę!

Rolniku❗️Przypominamy‼️
Już naprawdę niewiele czasu zostało na wypełnienie obowiązku spisowego – tylko do końca listopada br.!!! 

Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa!  Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy rolnicy z naszej gminy spiszą swoje gospodarstwa rolne przez Internet. Dzięki temu mamy szansę wygrać w konkursie organizowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

W rankingu gmin Podkarpacia w kategorii IV gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000  – gmina Brzozów zajmuje aktualnie II miejsce, zaraz za Rzeszowem.
Rolniku, jeśli masz problem ze spisaniem się przez Internet, zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, lub o kontakt pod numerami telefonu: 13 3061073; 133061078.  

Spisu można dokonać pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/
Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać przez Internet! 

Pomoc finansowa w ramach zasiłku szkolnego

Przypomina się, że opiekunowie uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

–           śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

–           nagłej choroby w rodzinie ucznia,

–           pożaru, powodzi, zalania domu lub mieszkania, albo działania innych sił przyrody,

–           kradzieży,

–           nieszczęśliwego wypadku,

–           innych nagłych okoliczności losowych, które mogły mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek (Do pobrania) złożony w Urzędzie Miejskim w  Brzozowie  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod nr telefonu: 13 306 10 69

Młodzi z POWERem

Firma CRB Lublin w związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Młodzi z POWERem” nr projektu POWR.01.02.01-18-0006/19 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu. Więcej „Młodzi z POWERem”

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 10.000zł zakupiono: cztery zestawy komputerów stacjonarnych oraz dwa zasilacze UPS.

Całkowita kwota na realizację zadania wyniosła 11.960zł. Wkład własny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie wyniósł 1.960zł.

 MBP Brzozów