Brzozowska Karta Rodziny 3+

Rada Miejska w Brzozowie Uchwałą z dnia 26 marca br. wprowadziła na terenie Gminy Brzozów Program „Brzozowska Karta Rodziny 3 +”. Ww. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Brzozów, który ma na celu prowadzenie działań promocyjnych rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji; poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Na podstawie wydanej Karty rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów mogą skorzystać z:

– ulgowego zakupu ze zniżką 50% biletów wstępu na płatne imprezy, spektakle, seanse filmowe, wystawy, zajęcia i usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji, tj.:

 Muzeum Regionalne w Brzozowie:

– zakup biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe.

MOSIR w Brzozowie korzystanie z:

– Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, przy ul. Słonecznej 13,
– kortów tenisowych,
– Pływalni „POSEJDON”, przy ul. Parkowej 5A,
– siłowni, przy ul. Legionistów 3.

 Brzozowski Dom Kultury:

– bilety wstępu do kina „SOKÓŁ”,
– imprezy biletowane organizowane przez BDK.

3. ulgowego zakupu usług i towarów ze zniżką oferowaną przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Brzozów, zwane Partnerami Programu, na podstawie złożonych przez nich deklaracji i zawartych porozumień.

 „Brzozowską Kartę Rodziny 3 +” może uzyskać rodzina wielodzietna, przez którą rozumie się rodzinę zamieszkałą i zameldowaną na terenie Gminy Brzozów, składającą się z rodziców/rodzica, lub opiekuna prawnego, którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieka rodzica- bez ograniczeń wieku.

Wnioski o wydanie „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” można wybierać i składać w Wydziale Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. Nr 10, parter). Szczegółowe informacje udzielane są również  w w/w Wydziale telefonicznie 13-43-410-89.  
Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości rodziców,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia lub ważna legitymacja szkolna lub studencka
  • w przypadku opiekuna prawnego- kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem
  • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Do udziału w Programie zapraszamy także przedsiębiorstwa, chcące włączyć się w nasze przedsięwzięcie, aby można było wspólnie poszerzyć ofertę ulg i zwolnień dla rodzin uczestniczących w  programie.  Ze swojej strony dla Podmiotów, które zadeklarują chęć uczestnictwa w programie, zapewniamy promocję firmy poprzez wyrażanie zgody na posługiwanie się przez firmy nazwą i logiem Programu, oraz poprzez umieszczenie informacji o firmie, oraz o udzielonych przez nią zniżkach i rabatach w wykazie publikowanym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ( poniżej można pobrać deklarację o przystąpieniu partnera do programu).
Do pobrania:
Uchwała Nr XL/427/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 marca 2014 r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Brzozów Programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+”  uchwała Karta Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie określenia logo programu i wzoru karty „Brzozowska Karta Rodziny 3+” oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty w Gminie Brzozów zarządzenie Karta Dużej Rodziny
wniosek o wydania karty „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” w wersji word z możliwością komputerowego uzupełniania  wniosek Karta Dużej Rodziny
deklaracja o przystąpieniu partnera do programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+” deklaracja Dużej Rodziny
Ogólnopolska karta dużej rodziny, przydatne linki: