Informacja PGK SP. Z O.O. w Brzozowie

W związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi skażenia wody bakteriami z rodziny clostridium PGK SP. Z O.O. w Brzozowie informuje:

I Woda na ujęciu SUW Jakla Wielka nie jest i nie była skażona jakąkolwiek bakterią. Wyniki badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie oraz niezależne akredytowane laboratorium potwierdziły, że woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz mętności odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).
II Woda w sieci wodociągowej miasta nie jest i nie była skażona.
W próbkach  pobranych w trzech różnych punktach miejskiej sieci wodociągowej:
  1. Przedszkolu Samorządowym Nr 1 ul. Armii Krajowej,
  2. Przedszkolu Samorządowym Nr 2 ul. Bielawskiego,
  3. Bloku ZGM ul. Podwale
nie stwierdzono obecności żadnych bakterii, woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych,  mętności odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).
III W próbce pobranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dniu 2017-06-05 stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens w ilości 2 /dwóch/ jednostek na 100 ml wody. Po otrzymaniu wyników badań przystąpiono do czyszczenia sieci zgodnie z przyjętymi procedurami. Wytypowano i wyeliminowano miejsca ewentualnego skażenia.
Możliwe są dwie przyczyny skażenia. Pierwsza,  na terenie ośrodka budowana jest sala gimnastyczna. W użyciu jest ciężki sprzęt. W trakcie wykonywania różnych prac mogło dojść do rozszczelnienia się wodociągu i do skażenia. Drugą ewentualnością jest skażenie z instalacji wewnętrznej budynku lub z hydrantu przeciwpożarowego.
Punkt poboru wody i instalacja wewnętrzna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od dnia 6 czerwca objęta została szczególnym nadzorem ze strony służb wodociągowych PGK, instalacja wodomierzowa i przyłącz wewnątrz budynku zostały zdezynfekowane i zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich mieszkańców za wszelkie utrudnienia  i niedogodności na jakie zostali narażeni. Jednocześnie zwracamy się prośbą o podpisywanie deklaracji dotyczących udostępnienia numerów telefonów. Tylko rozbudowana i kompletna baza teleadresowa pozwoli wdrożyć skuteczny sposób powiadamiania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach, awariach czy przerwach w dostawie wody.

Zarząd PGK sp. z o.o.

Komunikat PGK ws. jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 07.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie nie stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, że woda z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka nadaje się do spożycia.
Zarząd PGK Sp. z o.o.
w Brzozowie
Prezes Tomasz Zubel