Konsultacje społeczne – informacja Urząd Marszałkowski

W ślad za informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 zamieszczamy link do informacji o w/w konsultacjach ogłoszonych Uchwałą Nr 83/2120/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  >>>pobierz<<<.

Ogłoszenie!

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/35/2007i VI/36/2007 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2007 r. Zarząd Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Brzozowie zwołuje zebranie mieszkańców miasta, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Porządek zebrania w rozwinięciu

Więcej „Ogłoszenie!”

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.) poddaje się pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Więcej „Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”

100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów

W dniu 9 października Burmistrz Gminy Brzozów – Szymon Stapiński i Skarbnik Gminy Brzozów – Katarzyna Majdosz podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem    i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem  i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Więcej „100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów”

Informacja – Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku ze Świętem Edukacji Narodowej  – przypadającym na dzień 14 października br., /tj. poniedziałek/  filie Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie /Przysietnica, Brzozów, Humniska Skrzyżowanie oraz Humniska Duża Strona/ czynne będą w tym dniu  od godz: 8:00 do 16:00.  Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu

Wybory do sejmu i senatu odbędą się już 13 października. Osoby z niepełnosprawnością mają szereg udogodnień, muszą jednak trzymać się terminów. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne, termin zgłaszania do komisarza wyborczego upłynął 30 września. Natomiast do 4 października można zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika.

Więcej „Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu”