KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA

W dniu 25.03.2020r. Burmistrz Brzozowa, Pan Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy Waldemarem Ochem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Alicją Tomoń  przeprowadzili konsultacje z Dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów, celem omówienia sposobów realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN, i zaleceń w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz udzielenia wsparcia w przypadku trudności związanych z tym procesem.

Dyrektorzy poinformowali Burmistrza, jakimi sposobami realizowany będzie w okresie zawieszenia działalności stacjonarnej szkół proces dydaktyczny, jak zostali o tym poinformowani rodzice, jak nauczyciele będą realizować podstawę programową na odległość, jakimi technikami i komunikatorami  będą się posługiwać w kontaktach z dziećmi, jakie problemy organizacyjno-techniczne występują w tym zakresie. Określili również formy i sposoby kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Ustalono, że większości przypadków realizacja programu nauczania odbywać będzie się z wykorzystaniem dzienników elektronicznych oraz innych dostępnych platform edukacyjnych.

Burmistrz zwrócił uwagę na konieczność dostosowania czasowego zajęć na odległość do możliwości uczniów, równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, na potrzebę zróżnicowania  zajęć w zależności od  możliwości psychofizycznych uczniów. Organizując kształcenie na odległość dyrektorzy i nauczyciele winni mieć na  uwadze  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, stąd dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Ustalono również konieczność wspierania procesu nauczania szkolnymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologów, logopedów, terapeutów oraz zapewnienia niezbędnej pomocy uczniom i rodzicom w procesie nauczania indywidualnego. Wydane zostały również zalecenia, by przekazywać szkolne komputery uczniom, którzy nie posiadają ich w domach, oraz aby dostosować formy nauczania w przypadkach, gdzie nie ma łączy internetowych lub są trudności techniczne w tym zakresie. W takich przypadkach, w razie konieczności pomocy technicznej będą udzielać informatycy Urzędu Miejskiego. Ponadto zobowiązano Dyrektorów do codziennego monitorowania przebiegu nauczania zdalnego i raportowania do Burmistrza realizacji podstawy programowej oraz ewentualnych trudności.