Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza nabór do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (teren gminy Brzozów).

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1597 i 1598 ze zm.)

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn zm.) – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty, pielęgniarki,asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
  3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu (§ 3 ust. 1);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru podpisane własnoręcznie przez kandydata – wzór w załączniku nr 1.
 • Sposób składania dokumentów: w terminie do: 26 luty 2020 r.
 1. Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 6
 2. Korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie,    36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:13 43 410 54

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania <<<tutaj>>>

MOPS Brzozów