Grzegorz Pietryka – nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

Po uprzednim odwołaniu  na XVII sesji zwyczajnej Radnego Kazimierza Zajdla z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie w wyniku tajnego głosowania, nad przebiegiem  którego czuwała  Komisja Skrutacyjna  obradującą pod przewodnictwem Krzysztofa Bednarczyka, przy 19 głosach za i dwóch głosach ważnych bez dokonania wyboru  został wybrany jedyny zgłoszony kandydat –  Radny Grzegorz Pietryka.

Pozostałymi członkami ukonstytuowanej trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej zostali Radni: Piotr Jatczyszyn  oraz  Bogusław Wasylewicz. Radny Grzegorz Pietryka aktualnie pracuje na rzecz mieszkańców Gminy Brzozów w Komisjach: Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

 Radni po otwarciu sesji przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej,  dokonaniu zmian w porządku obrad  na wniosek Radnego Kazimierza Tympalskiego w kwestii usunięcia punktu 6 h dotyczącego przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu /działka Nr 1806/2 w Grabownicy Starzeńskiej/    oraz wysłuchaniu sprawozdania  Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, podjęli ponadto następujące uchwały.

Uchwałę  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 czerwca 2019 r.,  w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek oraz kolejną, dotyczącą przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, które  zaprezentowała Alicja Tomoń – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Pierwsza z nich wprowadza   zmianę wysokości dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką przez dziennego opiekuna, z dotychczasowych sześćdziesięciu  na dziewięćdziesiąt złotych, w celu wyrównania  poziomu opłat ponoszonych w dziennym punkcie opieki i żłobku samorządowym działających na terenie Gminy Brzozów. Zmiana wysokości dotacji celowej  wynika z faktu nie dotowania przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki od dnia 1 stycznia 2020 r., projektu na rzecz dzieci  w formie dziennego punktu opieki prowadzonego przez  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy w Krośnie, co  w przypadku nie podjęcia przedmiotowej uchwały wpłynęłoby zapewne na zróżnicowanie poziomu opłat ponoszonych przez rodziców w obydwu w/w placówkach w roku przyszłym.

Projekt  Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi ….,  został przyjęty  w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po uprzednim  przeprowadzeniu konsultacji społecznych od dnia 14-25 października br., w wyniku których uwzględniono proponowane zmiany zapisów programowych złożone przez dwie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Brzozów.

Kolejno, przyjęto jednogłośnie uchwałę dotyczącą rezygnacji z przynależności Gminy Brzozów do Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich przedstawioną przez Burmistrza Szymona Stapińskiego oraz uchwały zaprezentowane przez Mariusza Owoca – Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury dotyczące: nabycia nieruchomości na mienie komunalne (działki Nr: 1542 i 1520 w Humniskach oraz 2260/2 w Brzozowie) oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworca autobusowego będącego własnością Gminy Brzozów, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wolne wnioski, kończące obrady XVIII sesji zwyczajnej poprzedziło podjęcie jednogłośnie przez Wysoką Radę  uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa w sołectwie Turze Pole przeprowadzonych w  dniu 28 kwietnia br.,  przedstawionej przez  Radnego Pawła Fronia – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, który w uzasadnieniu uchwały wskazał, iż: „Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  ponownie badając sprawę oraz mając na uwadze obszerną argumentację faktyczną i prawną zawartą w uzasadnieniu  wyroku, uznała protest wyborczy  z dnia 29 kwietnia 2019 r., za zasadny, uwzględniając uzasadnienie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, które wskazuje na wyższość Statutu Sołectwa Turze Pole nad pouczeniem umieszczonym na karcie do głosowania”. W punkcie  6 l porządku obrad podjęto ponadto przy 19 głosach za oraz jednym wstrzymującym uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie Gminy Brzozów, którą przedstawiła  Skarbnik Katarzyna Majdosz. 

Na wstępie wolnych wniosków głos zabrał Grzegorz Pietryka – nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który  podziękował Wysokiej Radzie za tak liczne poparcie i powierzone zaufanie oraz zadeklarował solidną i rzetelną pracę na rzecz mieszkańców Gminy Brzozów. Poruszono ponadto sprawy inwentaryzacji  zakresu zrealizowanych prac budowlanych sal gimnastycznych, scalania gruntów, parkometrów, przejść dla pieszych, dodatkowych miejsc parkingowych,  postępu prac w związku z planowanym remontem ul. Piastowej, zaopatrzenia gminy w wodę, poboru podatków i opłat przez sołtysów w drodze inkasa oraz osuwiska  na ul. 3 Maja w Brzozowie, na zabezpieczenie którego jest aktualnie w trakcie opracowania  projekt zabezpieczenia  mający na celu – jak dodał Naczelnik Marcin Chudzikiewicz – zabezpieczenie mienia gminnego w postaci  drogi.  W trakcie wolnych wniosków kilka słów o sobie powiedział również  Waldemar Och – nowy Dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury, który nawiązał do  posiadanego wieloletniego doświadczenia w pracy samorządowej na stanowiskach m.in Sekretarza Miasta Sanoka i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

Obrady XVIII sesji – relacja video >>>link<<<<

RavF