Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Brzozowie przy ulicy Mickiewicza 18. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno- użytkowego przy ul. Mickiewicza 18 w Brzozowie o łącznej powierzchni użytkowej 67,96 m2.

Ogólna powierzchnia lokalu 67,96 m2 w tym:
– powierzchnia użytkowa pomieszczenia handlowego – 53,65 m2,
– powierzchnia przynależnego zaplecza – 14,31 m2.

 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza czynszu najmu na powierzchnię użytkową pomieszczenia handlowego (53,65 m2) wynosi 30,00 zł netto za 1 m2 powierzchni.

Na powierzchnię przynależnego zaplecza (14,31 m2) ustala się stawkę 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni i cena ta nie podlega przetargowi.

Do ustalonego w drodze przetargu czynszu doliczony będzie podatek VAT, podatek od nieruchomości. Według oddzielnych rachunków rozliczany będzie koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 09.00.   w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300,00 zł  w terminie do dnia 9 października 2019 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776 PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

Czas najmu lokalu i czynszu ustalonego w drodze przetargu ustala się na czas nieokreślony.

Umowa najmu na lokal winna być zawarta w terminie 7-miu dni od dnia przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w w/w terminie, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Wpłacone wadium po podpisaniu umowy o najem zostanie zaliczone na poczet czynszu należnego za lokal.

 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy. Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15.