Relacja z XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

W dniu  30 sierpnia br., na XV sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – przewodniczącej Rady. Wszystkie uchwały podjęte na sesji zapadły jednogłośnie  przy obecności dziewiętnastu Radnych.  Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński.

W dalszej części obrad Rada Miejska w Brzozowie podjęła  jednogłośnie sześć projektów uchwał. Pięć zaprezentowanych przez Piotra Zgłobickiego– Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury omówionych szczegółowo podczas prac Komisji Rady Miejskiej oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów dotyczącą wydatków budżetowych  z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zakupu energii i usług pozostałych, którą przybliżyła Skarbnik Gminy Brzozów – Katarzyna Majdosz.

Pierwsza z nich dotyczyła  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś na mienie komunalne Gminy Brzozów, natomiast  dwie kolejne  zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowie stanowiących własność Gminy Brzozów  z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych Gminy.

Kolejna uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabownica Starzeńska (działki: 632/3 – pow. 0,1900 ha, 632/13- pow. 0,1255 ha, 632/14 – pow. 0,1196 ha, 632/15 – pow. 0,0207 ha).

Radni podjęli ponadto  w związku z wnioskiem mieszkańców sołectwa Grabownica Starzeńska uchwałę w sprawie wstępnej  lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych   w miejscowości Grabownica Starzeńska przy drodze wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok. O ostatecznej lokalizacji przystanków  zadecyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotychczas mieszkańcy wsi Grabownica Starzeńska mieszkający w okolicach dworu do najbliższego przystanku muszą pokonać dystans około jednego kilometra.

W wolnych wnioskach, po których Dorota Kamińska – przewodnicząca  Rady Miejskiej w Brzozowie dokonała zamknięcia obrad  Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli szereg spraw bieżących dotyczących  w szczególności: remontu gminnej infrastruktury drogowej, sieci chodników i   przystanków komunikacyjnych, wydatkowania funduszy sołeckich, planowanych prac projektowych sieci kanalizacyjnej we wsi Przysietnica,  utrudnień komunikacyjnych na obwodnicy Brzozowa związanych z ograniczeniem prędkości  na  dwóch odcinkach,  na których wystąpiły znaczne obniżenia  nakładki asfaltowej oraz sprawę jakże dzisiaj istotną dotyczącą  zaopatrzenia gminy w wodę. Burmistrz Szymon Stapiński nadmienił o fakcie podpisania listu intencyjnego z Gminą Sanok oraz prowadzonych aktualnie negocjacjach w kwestii podjętego partnerstwa w zakresie zaopatrzenia Gminy Brzozów w wodę. Jak stwierdził Burmistrz w planach jest doprowadzenie sieci wodociągowej  w okresie najbliższych  trzech lat do miejscowości Grabownica Starzeńska z której będzie projektowana dalsza sieć wodociągowa z przeznaczeniem dla   Gminy Brzozów.

Burmistrz odnosząc się do wniosku w sprawie podjęcia działań  w przedmiocie  usunięcia usterek na obwodnicy miasta Brzozowa, zarządzanej co trzeba nadmienić  przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił uwagę na fakt, iż ewentualne przystąpienie do prac drogowych na obwodnicy miasta w kontekście   planowanego remontu ul. Piastowej oraz trwających od dłuższego czasu utrudnień w ruchu drogowym wywołanych  osuwiskiem na ul. 3 Maja spowodowało by zapewne znaczne problemy komunikacyjne  w szczególności dla miasta Brzozowa.

Radni pytali ponadto o postępy w pracach związanych z projektem scalania gruntów w Gminie Brzozów na które szczegółowych odpowiedzi udzielił Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa.

 Obrady XV sesji – relacja video >>>link<<<<

RavF