Apel o wykaszanie traw i chwastów

Burmistrz Brzozowa przypomina wszystkim właścicielom, użytkownikom i dzierżawcom działek z terenu Gminy Brzozów o dbanie o ich estetyczny wygląd poprzez wykaszanie traw i niszczenie chwastów. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych o czym mówi art. 15 ust. 1 Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb…..” (Dz. U. z 2017r.poz.1161).

Niekoszone, zaniedbane i porośnięte wysoką trawą działki wpływają na mało estetyczny wygląd naszej gminy. Stanowią siedlisko rozmnażania i bytowania szkodników glebowych, gryzoni, żmij, ślimaków oraz stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolnych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Ponadto przedmiotowe działki stają się miejscem składowania odpadów.

Wypalanie traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie wiosny i jesieni –  jest karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno – prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie – przepisy Kodeksu Cywilnego art. 144 „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

                                                                                         Dbajmy o porządek!

    Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa