Ponad milion sześćset tysięcy złotych dofinansowania na rozwój edukacji w gminie

Gmina Brzozów uzyskując łącznie 35,5 pkt została zakwalifikowana do kolejnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji w gminie Brzozów”, działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego w łącznej kwocie dofinansowania  1.686 158,70 zł przy 5 % wkładzie własnym niefinansowym  Gminy  polegającym na udostępnieniu obiektów oświatowych gminy oszacowanym na łączną kwotę na 88. 745,30 zł. Gmina Brzozów jest obecnie w trakcie procedury związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

 W okresie realizacji projektu tj. od 1 lipca br., do 30 czerwca roku 2021 realizacją projektu objęte zostaną następujące placówki oświatowe gminy Brzozów:

– zadanie 1 /SP Nr 1 w Brzozowie/,

– zadanie 2 /SP w Starej Wsi/,

– zadanie 3 /SP w Górkach/,

-zadanie 4 /SP Nr 2 w Przysietnicy/ oraz

– zadanie 5 /SP Nr 2 w Humniskach/.

Głównym celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji 506 uczniów w zakresie technologii Informacyjno – komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności,  innowacyjności i pracy zespołowej dzięki podniesieniu jakości i efektywności kształcenia ogólnego poprzez wzrost kompetencji 105 nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w  zakresie wykorzystywania  TIK w procesie nauczania we wskazanych pięciu Szkołach Podstawowych Gminy Brzozów  oraz doposażenie  szkół w zakresie pracowni przyrodniczych i sprzętu TIK.

W ramach doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów (typ 1) odbędą się:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przedmioty: matematyka, j. angielski),
– zajęcia rozwijające uzdolnienia (przedmioty: matematyka, j. angielski),
– warsztaty ( z zakresu: przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności, szybkiego i skutecznego  uczenia się,  kurs kompetencji społecznych) oraz zajęcia poza szkołą.

W temacie metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów  przyrodniczych (typ 2) uwzględnione zostały:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (blok przyrodniczy),
– zajęcia rozwijające uzdolnienia(przedmioty: biologia , fizyka, chemia, geografia),
– warsztaty (Eureka) oraz zajęcia poza szkołą.

 W ramach typy 3 projektu Szkoły Podstawowe wyposażone zostaną również w sprzęt mobilny TIK. Zakupionych zostanie łącznie m.in.:  123  laptopy, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 drukarka, 1 wizualizer,  44 routery, 1 firewall /zapora sieciowa/ oraz 19 monitorów interaktywnych służący do realizacji m.in.: zajęć rozwijających uzdolnienia oraz warsztatów z zakresu programowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 1.774 904,00 złotych.

RavF