Rewitalizacja obszaru miejskiego z 80% dofinansowaniem sięgającym blisko 8 milionów złotych

Gmina Brzozów w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie projektu rewitalizacji obszaru miejskiego w Brzozowie w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   na podstawie  uchwały  Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. została zakwalifikowana  do 80 % dofinansowania zadania. Ogółem wartość projektu stanowi 9 797 585,63 zł, natomiast wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 7 840 212,21 zł. Gmina Brzozów jest obecnie w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Brzozowie wykonane zostaną:

  • Prace remontowo – budowlane budynku Brzozowskiego Domu Kultury

Zaplanowany zakres prac  remontowo – budowlanych budynku ma na celu zachowanie istniejącej tkanki zabytkowej, w związku z czym wykonane będą  w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone prace pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego budynku oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych i estetycznych. Zaplanowano ponadto  wymianę wyposażenia sali kinowej poprzez zakup i montaż nowych foteli, które zastąpią stare mocno już wysłużone. W ramach projektu remontowi zostanie również poddane podpiwniczenie budynku BDK.

  • Prace montażowe – monitoring miejski w obszarze rewitalizowanym

Z uwagi na fakt, iż teren rewitalizacji miasta Brzozowa obecnie nie posiada pełnego systemu monitoringu w ramach projektu wykonany zostanie system monitoringu, który zamontowany będzie na budynku Urzędu Miejskiego, budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), terenie parku miejskiego oraz stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

  • Przebudowa (rewitalizacja) ulicy Harcerskiej

 W ramach zadania  z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności:
– wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m,
– utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej (z wypustkami) o szerokości 0,5 m,
– budowę chodników wraz z barieroporęczami,
– umocnienie skarpy wzdłuż drogi.

  • Rewitalizacja działek przy ul. Harcerskiej

Działki o numerach ewidencyjnych 1499 i 1500 zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Harcerskiej. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością wymagającą szeregu prac pielęgnacyjnych. Zaplanowano zagospodarowanie tego terenu o łącznej powierzchni 1 495 mpoprzez wykonanie utwardzonego placu, modernizację studni oraz montaż elementów małej architektury m.in.: stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery i stoły do szachów. Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną.

  • Rewitalizacja parku miejskiego

Teren parku w ramach działań rewitalizacyjnych zostanie przystosowany do pełnienia nowych funkcji, przede wszystkim kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Przestrzeń parku zostanie zagospodarowana poprzez montaż elementów małej architektury oraz elementów do rekreacji. Poprawiona zostanie funkcjonalność parku dzięki przebudowie i remontowi ciągów komunikacyjnych. Wzrośnie również poczucie bezpieczeństwa na obszarze poprzez montaż systemu monitoringu i oświetlenia.

Ważnym elementem rewitalizacji parku miejskiego jest niewątpliwie budowa sceny plenerowej z zapleczem i widownią, w miejscu obecnie znajdującego się utwardzonego terenu z betonowych płyt ażurowych przeznaczonych pod scenę niestacjonarną oraz plac taneczny. Powstanie częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek z dachem składającym się z dwóch elementów o kształcie konoidy. Przed sceną będzie miejsce do tańczenia oraz widownia z miejscami siedzącymi dla 380 osób.

W ramach rewitalizacji parku miejskiego  pracom  remontowo – budowlanym zostaną poddane  m.in.:

  • budynek gospodarczy zlokalizowany na terenie parku o powierzchni użytkowej równej 96,1 m2, w celu utworzenia w nim punktu gastronomicznego, przestrzeni i miejsca do spotkań oraz
  • budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej równej 27,3 m2, który zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie obejmuje ponadto przebudowę i rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego parku, w tym: alejek parkowych, placu rekreacyjnego w sąsiedztwie budynku gastronomicznego oraz placu na zapleczu budynku sceny. Modernizowana infrastruktura zapewni dostęp do obiektów zlokalizowanych na terenie parku oraz ułatwi przemieszczanie się  w szczególności osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 W ramach przebudowy i rozbudowy oświetlenia parkowego zamontowane zostaną również nowe solarne lampy parkowe w rejonie placu rekreacyjnego oraz biegnące dookoła parku.  W zakresie obiektów malej architektury zainstalowane zostaną także  nowe ławki, stoły z ławkami, leżaki betonowo – drewniane oraz urządzenia rekreacyjne, w tym: stół do tenisa stołowego, stół „piłkarzyki” oraz  stoły do gry w szachy.

Projekt przewiduje ponadto budowę oświetlenia tzw.: „małych schodów” znajdujących się  przy rynku miasta oraz systemu monitoringu i oświetlenia, który obejmować będzie obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie, w szczególności płytę główną stadionu.

Planowana data zakończenia realizacji projektu to 31 marca 2022 r.

RavF

Fotogaleria:

Zdjęcia poglądowe – mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu rewitalizowanych obiektów