„Czerwony krzyż to symbol jest miłości” – od 100 lat wszędzie dla wszystkich

Już od stu lat Polski Czerwony Krzyż, będący najstarszą polską organizacją humanitarną wspiera potrzebujących i  uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. W tą stuletnią historię  wpisuje się również brzozowski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, którego jubileusz obchodzono w Urzędzie Miejskim w Brzozowie dnia 25 kwietnia br.

Materiał filmowy, źródło: Starostwo Powiatowe Brzozów

Ta najstarsza, największa, a w szczególności najbardziej prężna  organizacja humanitarna  w Polsce powstała w roku 1919 by  wspierać potrzebujących, rannych, chorych i ubogich oraz zapobiegać cierpieniom ludzkim zarówno w czasie wojny jak i pokoju.

Aktualnie Polski Czerwony Krzyż z uwagi na nową sytuację społeczno – ustrojową, nowe problemy oraz liczne uwarunkowania dotyczące m.in.: problematyki bezrobocia czy ubóstwa stoi przed nowym zakresem wyzwań związanym  choćby z odwołaniem do ofiarności społecznej. Warto w tym miejscu wspomnieć w szczególności  jakże ważne wsparcie PCK dla mieszkańców, którzy ucierpieli podczas powodzi które nawiedziły Polskę  w latach 1997-1998 oraz 2010.  Łącznie na ten cel przekazane zostały środki finansowe oraz dary rzeczowe opiewające na kwotę  22,5 mln zł.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Mniejszej w Brzozowie pod przewodnictwem ks. wikariusza Łukasza Staszewskiego.  Dalsza część uroczystości prowadzonej przez Danutę Gwizdałę – Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK odbyła się w Urzędzie Miejskim  w Brzozowie.

Na wstępie pani prezes Danuta Gwizdała przywitała licznie przybyłych Gości do których w szczególności zaliczyć należy: Alicję Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbietę Łukacijewską – Posła do Parlamentu Europejskiego, Zdzisława Szmyda – Starostę Brzozowskiego i Ewę Tabisz – Sekretarz Powiatu, Szymona Stapińskiego – Burmistrza Brzozowa, Stanisława Żelaznowskiego – Wójta Gminy Nozdrzec, Urszulę Brzuszek – Wójta Gminy Jasienica Rosielna, Tomasza Kondraciuka – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, dr Marię Jońcę, Komendanta Powiatowego PSP reprezentowanego przez zastępcę Krzysztofa Foltę, mł. insp. Mariusza Urbana –  Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie oraz Józefa Kołodzieja – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również Zofia Cwynar – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie, Maciej Maruszak  – Dyrektor  Podkarpackiego Biura  PCK, Ewa Radwańska – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku, Bogdan Błaż – Kierownik MOPS w Brzozowie, Bernardyna Zygarowicz Filar – Kierownik GOPS w Jasienicy Rosielnej, Anna  Jarema – Kierownik GOPS w Nozdrzcu, Barbara Kozak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie, Barbara  Stolarz – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie, Dorota Kuźnar – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, Marta Śmigiel – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie wraz z pedagogiem Krystyną Przyczynek.

Ponadto: Dorota Schmidt – Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie,  Joanna Zańko – Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, Zofia Foryś – Kierownik PCPR Brzozów, Magdalena Pilawska – Redaktor Naczelna Brzozowskiej Gazety Powiatowej, Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów, Irena  Trznadel – Prezes Zarządu Klubu „Amazonki” w Brzozowie, Karol Rachwał – Prezes Klubu „Strażacki Dar”, dyrektorzy placówek oświatowych powiatu brzozowskiego, byli działacze PCK, sponsorzy i przedstawiciele zakładów pracy.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża, bezpośrednio po którym licznie zgromadzeni uczestnicy jubileuszu mieli możliwość zapoznania się z działalnością Oddziału Rejonowego w Brzozowie który przybliżyła  prezes stowarzyszenia Danuta Gwizdała.

Warto nadmienić, że brzozowski Oddział Rejonowy liczy łącznie 120 członków, w tym dziewięć szkolnych kół PCK oraz 57 wolontariuszy. Wśród realizowanych przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługuje realizacja programu  pomocy żywnościowej w ramach której oddział  rozdysponował rocznie średnio 24 tony żywności dla 668 rodzin na łączną roczną kwotę 83 tys. zł i  programu „Wyprawka dla żaka”  z której skorzystało 90 rodzin. Oddział Rejonowy PCK był ponadto organizatorem licznych prelekcji i programów edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, mistrzostw i szkoleń  z zakresu pierwszej pomocy, honorowego dawstwa krwi oraz  olimpiad promocji zdrowego stylu życia.

Kolejnym punktem bloku uroczystości jubileuszowej  było uroczyste wręczenie odznaczeń  „Odznaka Honorowa PCK” dla członków Zarządu Oddziału Rejonowego PCK, którego dokonała Alicja Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej w asyście Macieja Maruszaka Dyrektora Podkarpackiego Biura PCK. Odznaczenia otrzymali: Danuta Gwizdała, Mieczysława Wasylewicz, Bogusław Lidwin, Barbara Zgłobicka oraz Agnieszka Sabat.

Pani senator dziękując brzozowskiemu oddziałowi PCK za dotychczasową współpracę zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż działalność w PCK  na rzecz drugiego człowieka jest rzeczą szczególną w życiu, zachęca niewątpliwie do serdeczności, życzliwości oraz realizacji wspólnego dobra.

Za dotychczasową współpracę, wsparcie oraz przychylność dla realizacji celów i misji Polskiego Czerwonego Krzyża Prezes Danuta Gwizdała w imieniu Oddziału Rejonowego PCK wręczyła okolicznościowe dyplomy oraz medale  przedstawicielom samorządów lokalnych, firm oraz instytucji z terenu powiatu brzozowskiego. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński  dziękując za to wyjątkowe wyróżnienie złożył na ręce prezesa zarządu Oddziału Rejonowego PCK wyrazy podziękowania dla osób w sposób szczególny zaangażowanych w realizację czerwonokrzyskiej misji dla dobra nas wszystkich.

Na zakończenie nie zapomniano również  o osobach zasłużonych, które wpłynęły  na przestrzeni lat na działalność brzozowskiego Oddziału PCK, brzozowskich strażakach – honorowych dawcach krwi, opiekunach szkolnych kół PCK i licznych sponsorach którzy otrzymali również okolicznościowe  wyróżnienie.

Jubileusz  zakończyły gratulacje i życzenia oraz  wystąpienia  Gości w osobach Elżbiety Łukacijewskiej  – Posła do Parlamentu Europejskiego, Zdzisława Szmyda – Starosty Powiatu Brzozowskiego, Szymona Stapińskiego – Burmistrza Brzozowa, Stanisława Żelaznowskiego – Wójta Gminy Nozdrzec, Ireny Trznadel – Prezesa Zarządu „Amazonki” w Brzozowie, Janusza Kołodzieja – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, Zbigniewa Owsianego oraz Macieja Maruszaka – Dyrektora Podkarpackiego Biura PCK.

RavF