Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie zwołanej na dzień 17 kwietnia br. przez przewodniczącego RM Daniela Boronia z udziałem sekretarz gminy Brzozów Marii Leń, pełnomocnika burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tomasza Bocheńskiego, skarbnik gminy Katarzyny Majdosz oraz współpracowników burmistrza, po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, radni podjęli szereg uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów w osobach nowo wybranych sołtysów. Wyznaczono pracownika UM w razie czasowej nieobecności wskazanego inkasenta. Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wys. 1% od zainkasowanej kwoty. Większością głosów uchwała została przegłosowana w formie zaproponowanej przez kierownik Referatu Podatków.
Radni uchwalili pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczyli inkasentów w osobach sołtysów poszczególnych sołectw i określili wysokość wynagrodzenia za inkaso w wys. 3% od zainkasowanej kwoty.
Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w związku z wygaszanymi w tym roku klasami gimnazjalnymi.
Zmianie uległa uchwała własna Nr VIII/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 11 w związku z koniecznością modyfikacji aktu założycielskiego.
Kolejna uchwała dotyczyła określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku. Źródła tych dochodów to m.in. spadki i darowizny, odszkodowania, odsetki, opłaty za posiłki. Ich wydatkowanie powinno być zgodne z przeznaczeniem (m.in. cele wskazane przez darczyńcę, remonty, ustawowe i statutowe zadania jednostki, zakup środków żywności, zakupy i wyposażenie jednostek, prowadzenie rachunku bankowego). Radni uchwalili też sposób i tryb sporządzania planu finansowego dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
Ostatnim punktem obrad były zmiany w budżecie Gminy Brzozów na rok 2019. Na koniec przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.
et