Ogłoszenie o naborze

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 08 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. (włącznie). Więcej info w rozwinięciu:

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:
Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.
CO OBEJMUJE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
 • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe
 • Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe grupowe
 • Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.
 • Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć:
 • Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
 • Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy – załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,
 • Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).
Zasady składania dokumentów:
 1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata.
 2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową.
 3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.
BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47
 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.