Dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Więcej informacji w rozwinięciu.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” zaprasza do udziału w projekcie:

Projekt: „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?
Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
 1. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 2. osoba powyżej 29 roku życia(mająca ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)
 3. osobabędąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,  należąca co najmniej do jednej z następujących grup:
  1. kobiety,
  2. osoby bez stażu zawodowego,
  3. osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  4. osoby niepełnosprawne,
  5. osoby w wieku od 50 roku życia,
  6. rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do w.w. grup,
 4. osobazamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD  (6h/os.)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem  (6h/os.)
 • Poradnictwo zawodowe grupowe:
– warsztaty „Autoprezentacji i komunikacji”  (24h/gr –  3dni)
– warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”   (16h/gr – 3dni)
 • Kursy zawodowe/szkolenia (śr. 100h/gr)
 • Pośrednictwo pracy (6h/os)
 • Staż zawodowy (6 miesięcy , staż płatny 1280zł brutto)
DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną, catering w trakcie szkoleń, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch turach:
1 nabór 25.01-07.02.2019r.
2 nabór luty/marzec 2019r.
Każda tura rekrutacji będzie prowadzona przez 10 dni roboczych.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie do Biura Projektu kompletnego formularza rekrutacyjnego z załącznikami (osobiście do Biura Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera).
Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie internetowej www.procarpathia.pl  oraz w Biurze Projektu.
 
Liczba uczestników projektu:
W każdej turze rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 40 osób. 
Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych 80 osób, w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn.
  
Dokumenty do pobrania:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie, a także wzór formularza rekrutacyjnego do projektu zostaną udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w zakładce Projekty realizowane à„Akcja!- Nowe kwalifikacje i praca!”
___________________________________________________________________________________________
KONTAKT:
Biuro projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów
Osoby do kontaktu:
Aneta Posłuszny, e-mail: aneta@procarpathia.pl
Marta Chciuk, e-mail: marta@procarpathia.pl
tel. 661 113 018