Plan wsparcia na 2019 rok osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem realizacji każdego z niżej wskazanych programów będzie tryb naboru wniosków lub tryb otwartego konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ww. ustawy o Solidarnościowym Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tryb naboru wniosku oraz tryb otwartego konkurs ofert dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast tryb nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.
Wydatkowanie środków w 2019 roku przeznaczać się będzie na:
I Zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych wg 3 programów, w tym:
a) Programu opieki wytchnieniowej dedykowanej opiekunom (członkom rodziny) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby    w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. W ramach programu opiekunowie będą mieli zapewnione alternatywne formy czasowej opieki nad tymi osobami.
b) Programu usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, który przewiduje:
  1. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia,
  3. poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

c) Programu opieki nad osobami niepełnosprawnymi skierowanego do tych osób, które pozostają pod opieką. Obejmować ma zadania w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług krótkotrwałych (tzw. instrumenty wsparcia).

II Pakiet 3 programów „Mój dom” którego nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych tj.:

a) powstanie Centrów Opiekuńczo Mieszkalnych dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) program budynki bez barier wspierający osoby z niepełnosprawnością o przeciętnych i niskich dochodach w formie bezzwrotnego dofinansowania na pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych lub przystosowanie istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez likwidację barier architektonicznych (tj. budowa pochylni, podjazdów, dofinansowanie do budowy wind etc.)

c) program mieszkania bez barier – czyli dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III Uruchomienie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia.

IV Powstanie specjalnych świadczeń medycznych  Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.

V Udostępnienie parków narodowych poprzez likwidację barier i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do turystyki i aktywności fizycznej.

VI Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego internetu.

Na realizację tychże programów planuje się budżet w wysokości 647 mln złotych.
                                                                                                                                    Alicja Tomoń