Pracowita sesja

Pod przewodnictwem Daniela Boronia 31 stycznia br. na VI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Radni najpierw wysłuchali sprawozdań burmistrza Brzozowa: z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie podjęli szereg uchwał.

Rada zadecydowała o dopłatach do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ustaliła stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego oraz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Brzozów. W dalszej kolejności radni dokonali zmiany uchwały własnej Nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzozowie. Do tej pory w skład Komisji Rewizyjnej RM wchodzili Paweł Froń (przewodniczący), Aleksandra HaudekZbigniew Kwiatkowski. Po zmianie liczba członków Komisji powiększyła się o przedstawicieli klubów radnych: Krzysztofa Bednarczyka, Andrzeja Łacha i Tomasza Rzepkę.
Kolejna uchwała podjęta przez Wysoką Radę zmieniła uchwałę własną Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie. Do Komisji w składzie: Dorota Kamińska (przewodnicząca), Mariola PilszakAdam Pomykała dołączyli: Bogusław Wasylewicz, Zbigniew CyganikKazimierz Tympalski.
Rada Miejska zadecydowała również o zmianie uchwały Nr XXXI/397/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28.11.2013 roku w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brzozowie oraz przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Brzozów. W dalszej części sesji radni uchylili uchwałę własną nr LVII/544/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2019 rok, przyjęli plany pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok i podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada Miejska ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady nieposegregowane.
Ostatnia uchwała Rady Miejskiej dotyczyła zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok. W dalszej części obrad na pytania radnych, które dotyczyły spraw bieżących, odpowiadali: burmistrz Szymon Stapiński i jego najbliżsi współpracownicy: Skarbnik Gminy Brzozów – Katarzyna Majdosz,  Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości – Tomasz Bocheński i Pełnomocnik Burmistrza ds. Zrównoważonego i Wielofunkcyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich profesor Przemysław Leń.