Dobry krok w przyszłość!

Od dnia 18.01.2019r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. Dobry krok w przyszłość! Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), w wieku powyżej 29 r.ż., które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

„Dobry krok w przyszłość!” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 329 935,56 zł
Wartość projektu – 1 564 630,08 zł
Grupa docelowa projektu: 80 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Celem główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (40K i 40M) o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.
Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.
U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (indywidualny plan działania, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.
LIDER PROJEKTU
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
Tel. kom.: 784 405 402
e-mail: biuro@cras.org.pl
DOKUMENTY DO POBRANIA: