Zmiany w przepisach dot. Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późn. zm.). Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W związku z powyższym od 1 stycznia br. modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie KDR, który dostępny jest w zakładce Brzozowska Karta Rodziny oraz w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia (pok. nr 10). We wniosku tym należy wskazać także te dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03).