Debatowali o sporcie

Dn. 16 października 2018 r. w UM w Brzozowie odbyło się spotkanie działaczy sportowych z gminy Brzozów z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką, zastępcą burmistrza Stanisławem Pilszakiem, sekretarz gminy Brzozów dr Beatą Bodzioch Kaznowską, zastępcą naczelnika wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Rafałem Frydrychem oraz dyrektorem MOSiR-u Bogdanem Dytką.

Podczas spotkania  podsumowano realizację zadań z zakresu wsparcia przez gminę Brzozów projektów mających na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2014-2018, na które przeznaczono łącznie 1 095 000 zł, cykliczny konkurs pn. „Orzeł Sportu Gminy Brzozów”  oraz realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, w którym gmina Brzozów uczestniczy od 2017 r., uzyskując dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 74 480 zł przy 5 % wkładzie gminy Brzozów wynoszącym 3 920,00 zł.
W latach 2017-2018 dzięki programowi aktywizacyjnemu Szkolny Klub Sportowy programem dodatkowych zajęć sportowych na terenie gminy Brzozów została objęta grupa 452 uczniów placówek oświatowych niezrzeszonych w klubach sportowych.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk dzieci, uczniowie reprezentujący naszą gminę zajęły 12 miejsce na 160 gmin z terenu województwa podkarpackiego.
Jednym z ważniejszych, poruszanych tematów była kwestia pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność sportową. Znaczące dla naszej gminy są projekty z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2019. Omówiono kwestie preliminarza kosztów działalności klubów sportowych uwzględniającego udział w zawodach i turniejach sportowych, by odpowiednio zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy Brzozów na rok 2019. Burmistrz Brzozowa zachęcił kluby sportowe do skorzystania z projektu na dofinansowanie w roku 2019 organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Sport dla Wszystkich” w oparciu o zadania ukierunkowane na upowszechnienie sportów zimowych, programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej, przy współudziale środków gminnych Brzozów. W tym przypadku kluby mogą liczyć nawet 80% dofinansowania planowanych kosztów realizacji zajęć.
Podczas dyskusji przedstawiciele klubów sportowych wnioskowali m.in. o euroboisko (boisko piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, posiadające oświetlenie) przy bocznym boisku MOSiR-u. Drugim wnioskiem był zegar 24 sekund – stosowany w koszykówce do obliczania czasu, spełniający wymogi Polskiego Związku Koszykówki.
Burmistrz Brzozowa na zakończenie podziękował sportowcom za konstruktywne rozmowy,  zaangażowanie w kwestię krzewienia sportu w gminie oraz za poświęcony niejednokrotnie prywatny czas. Dziś nie da się uprawiać sportu bez wsparcia instytucji, firm oraz osób prywatnych, o co w wielu przypadkach trzeba dziś się postarać. Burmistrz podkreślił, że dbał i zawsze będzie dbał o infrastrukturę sportową, dodał też, że będzie dokładał wszelkich starań, by brzozowski sport mógł się nadal rozwijać.
et
fot. ts