Projekt programu Erasmus+współfinansowany przez UE w SP Nr 1 im. prof. W. Szafera w Brzozowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie rozpoczęła realizację dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. „Uczyć się, aby wiedzieć i działać – wzrost kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”.

Projekt realizowany jest w ramach akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w zagranicznych szkoleniach i kursach metodycznych w różnych krajach Unii Europejskiej.
Najważniejszymi celami projektu są:
– podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej:
  • udział w intensywnym kursie języka angielskiego,
  • udział w szkoleniach międzynarodowych;
– zwiększenie efektywności procesu nauczania:
  • wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym językowo i na polu przedmiotów ścisłych,
  • wprowadzenie metody CLIL na zajęciach matematyczno-przyrodniczych i kołach zainteresowań,
  • wykorzystanie TIK w nauczaniu języków obcych;
– nadanie szkole wymiaru europejskiego:
  • zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, np. projektów eTwinning,
  • podniesienie świadomości europejskiej pracowników szkoły i uczniów.
Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2018 do 30 sierpnia 2020 roku
i weźmie w nim udział 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Pomimo tego, iż bezpośrednim beneficjentem projektu są nauczyciele to pośrednio korzyści odniesie cała szkoła poprzez poprawę jakości pracy, a tym samym najważniejsi dla nas – uczniowie. Dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy planowane jest opracowanie nowatorskich metod nauczania i lepsza organizacja procesu nauczania i uczenia się. Zostaną wprowadzone elementy języka angielskiego na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i zajęciach pozalekcyjnych. Projekt promuje również wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szerokim kontekście. Dzięki tym działaniom chcemy wzmocnić u naszych uczniów motywację do nauki języków obcych oraz przedmiotów ścisłych.

Zespół Projektowy Erasmus+