Wspólne posiedzenie komisji RM

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się (23 bm.) na połączonym posiedzeniu komisji radni RM w Brzozowie. Porządek posiedzenia liczył trzy punkty. Najpierw radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozów oraz zasad usytuowania na terenie gminy Brzozów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Druga część została poświęcona na opiniowanie materiałów na najbliższą sesję. Uchwały referowali: burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, jego pierwszy zastępca Stanisław Pilszak, skarbnik gminy Ewelina Pilszak i naczelnik wydziału inwestycji Edyta Kuczma. Natomiast w punkcie trzecim radni przedstawiali bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców. Dotyczyły one – jak zazwyczaj – spraw związanych ze stanem dróg i chodników (Kijowiec w Górkach, skrzyżowanie dróg wojewódzkich w Grabownicy, budowy ulic Krętej i Kołowej, kontynuacji chodnika przy ul. Chopina, ul. Górnej, ul. Kwiatowej i ul. Reymonta). Radni podziękowali za remont kładki na Stobnicy. Mówiono też o uporządkowaniu pobocza ul. Zdrojowej, szkodach wyrządzanych przez bobry i renowacji pomnika w Grabownicy Starzeńskiej. (dk)