Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Z dniem 1 kwietnia 2018r. zaczęło obowiązywać zmienione Prawo Łowieckie.

Jedna z najważniejszych zmian dla rolników dotyczy nowego sposobu szacowania szkód.  Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz za straty przy wykonywaniu polowań wypłacane będzie rolnikowi od koła łowieckiego. Wniosek o szacowanie szkód rolnik składa nie jak do tej pory do koła łowieckiego tylko do Urzędu Gminy. Zgodnie z nowym prawem szacowanie szkód łowieckich odbywać się będzie przez trzyosobową komisję złożoną z rolnika, na którego działce doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego oraz sołtysa lub jego przedstawiciela, a jeśli w gminie nie ma sołectw to urzędnika gminnego. Komisja będzie musiała oszacować szkody w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rolnika. Sołtys lub urzędnik gminny będzie musiał powiadomić rolnika i koło łowieckie o terminie szacowania w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Jeżeli na miejscu szacowania szkody nie zjawi się rolnik lub przedstawiciel koła łowieckiego, to szacowanie nie będzie wstrzymane. Ma to uniemożliwić ewentualne opóźnienie wypłacenia odszkodowania przez koło. Koło łowieckie ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.  Organem odwoławczym od decyzji komisji będzie Nadleśniczy, a następnie właściwy Sąd Rejonowy.
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa