Nowe wskaźniki dla pracujących rencistów

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2017 do kwoty  4255,59 zł wpłynął na limit do wysokości którego osoby z rentą mogą dorobić. Nowe stawki obowiązują od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 roku.

Ile mogę zarobić?

Renta socjalna – graniczna kwota przychodu, która nie wpłynie na zawieszenie renty socjalnej, wynosi 2979 zł brutto. Jest to więcej o  24,50 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim okresie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – pozostaje na niezmienionym poziomie , również jeśli nie zarobi się więcej niż 2979 zł brutto.

Jeśli przychód znajdzie się w poniższych przedziałach, renta zostanie zmniejszona lub zawieszona:

  • od 2979 zł do 5532,30 zł brutto – zmniejszenie renty,
  • powyżej 5532,30 zł brutto – zawieszenie renty.

W świetle obowiązujących przepisów każda osoba posiadająca w orzeczeniu z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zaznaczony punkt „żadna praca”, albo orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy,  może pracować, jeśli zezwoli na to lekarz medycyny pracy i sama taka osoba ma wolę i możliwości  podjęcia pracy. Zatrudnienie można odbywać zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy, poprzez dostosowanie warunków pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podobnie, jeśli ktoś w orzeczeniu ma zaznaczony punkt „praca w warunkach chronionych”, nie oznacza , że pracodawca z otwartego rynku pracy nie może takiej osoby zatrudnić. Również w tym przypadku decyduje o tym lekarz medycyny pracy – jeśli on uzna, że zatrudnienie takiego pracownika jest możliwe, nie ma żadnych formalno-prawnych do tego przeciwwskazań. Wyraźnie mówi o tym art.13 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017.1383) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.2016.2046).

Wpływ zatrudnienia na pobierana rentę.

Otóż podejmując pracę nie należy się obawiać utraty świadczenia pod warunkiem utrzymania dopuszczalnego poziomu uzyskiwanych przychodów. W świetle  obowiązujących przepisów do pobieranej renty można „dorobić”   w wysokości do  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku renty socjalnej przekroczenie tej wysokości powoduje zawieszenie prawa do renty. W odniesieniu do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, zmniejszenie  renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%.

27 października 2017 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny skierowano do I czytania   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, który dotyczy zawieszona renty socjalnej w sytuacji gdy  rencista osiągnąłby przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.