Ulga rehabilitacyjna – korzystne zmiany w PIT za 2017 rok

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną, mających  zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., pojawiły 3 ważne zmiany, które należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym. Ponadto nadal rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą korzystać z ulgi prorodzinnej.Trzy nowe zmiany to:

 1. podwyższenie do 10.080 zł ( dotychczasowa kwota 9.120 zł) dochodu osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby z niepełnosprawnością,
 2. rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego. Dotychczas były to osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Po zmianach prawo do przedmiotowego odliczenia mają wszystkie osoby z niepełnosprawnością posiadające psa asystującego, do których zalicza się również psy sygnalizujące. Kwota odliczenia do wysokości 2280 zł ,
 3. poszerzono zakres stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16 roku życia,  poprzez likwidację ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzenie prawa do odliczenia do wszystkich osób z niepełnosprawnością bez względu na posiadaną grupę inwalidzką – kwota odliczenia do wysokości 2.280 zł. Samochód w takiej sytuacji może być wykorzystany na różne przejazdy np. do lekarza, na zakupy czy do pracy.

Rodzice dzieci  z niepełnosprawnością mogą w dalszym ciągu korzystać z ulgi prorodzinnej –  wysokość ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł). W tym przypadku ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci  bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Należy przypomnieć, że pozostałe odpisy w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dotyczą  poniesionych wydatków na:

1. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25 roku życia,
 1. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego,
 • osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci  z niepełnosprawnością do lat 16 – również innymi środkami transportu,
 1. na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością , które nie ukończyły 25 roku życia,

4.na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 1. na przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności,
 2. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności,
 3. na opłacenie tłumacza języka migowego,
 4. wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie  rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 5. odpłatność na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 7. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności,
 8. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 9. zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczeniem objęta jest nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie.

Z uwagi na szczegółowe warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy       z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).

 Materiał przygotowano na podstawie informacji na dzień 11.01.2018r. ze strony Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .