Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Burmistrz Brzozowa we współpracy z Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu „ Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej”. Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i catering. Czas trwania – 2 dni (po 7 h): 9.00 – 15.15 w dniach 4-5 grudnia 2017 r. 

Miejsce szkolenia – Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.

Liczebność grupy – 10-15 osób.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do 21 listopada 2017 roku pod telefonem nr 13 43 410 89 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej pokój nr 10 Alicja Tomoń,  e-mail:  atomon@brzozow.pl .

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być:

 • osoby fizyczne;
 • przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych;
 • pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

którzy spełniają warunki:

mieszkają / mają siedzibę na obszarze powiatu brzozowskiego i chcą nabyć wiedzę z zakresu oferowanych szkoleń.

Ze względu na charakter projektu w ramach którego realizowane są szkolenia przy kwalifikacji do udziału priorytetowo traktowany jest udział osób fizycznych wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego tj.:

 1. Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub,
 2. Osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub,
 3. Osób, które nie ukończyły 30 roku życia oraz ukończyły 50 rok życia i posiadają status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia,

które obligatoryjnie wpisują się w co najmniej jedną z poniższych kategorii (dot. osób wskazanych w lit. a), b) i c):

 • Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Osoby bezdomne lub osoby dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Osoby zwalnianie z zakładów karnych, mające problemy w integracji ze środowiskiem,
 • Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej art. 93 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej,
 • Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje,
 • Osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • Osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • Osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Uzależnieni od alkoholu/narkotyków zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3.,
 • Osoby nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn.zm.) lub

d. Osób ubogich pracujących

e. Osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w ZAZ.

 

PROGRAM SZKOLENIA. Kliknij, aby otworzyć.