Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

9 listopada br. burmistrz Brzozowa Józef Rzepka spotkał się z przedstawicielami działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 8 brzozowskich organizacji: Stowarzyszenia „AMAZONKI” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Fundacji w Trosce o Życie, Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej.

Spotkanie od przywitania zaproszonych gości rozpoczął Burmistrz, który  podkreślił znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz zaznaczył, że władze gminy cały czas z nimi współpracują. Mając na uwadze coraz większe potrzeby mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osoby niepełnosprawne od niedawna w Urzędzie Miejskim działa Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednym z jego zadań jest współpraca z organizacjami pozarządowymi jak również inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych. W najbliższych dniach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawi się też zakładka dot. problemów osób niepełnosprawnych.

Głównym celem czwartkowego spotkania jednak było zapoznanie się organizacji z projektem „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, który omówili Witold Pycior oraz Ewelina Mysłek z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES) w Jaśle. Projekt kierowany jest do osób i instytucji działających lub zamierzających rozpocząć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej. W ramach niego, do końca 2019 r. zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie miasta Krosna oraz powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego obejmuje: dotacje na utworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych; atrakcyjne i różnorodne formy wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej; szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej; kursy, warsztaty oraz wyjazdy studyjne nastawione na podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; usługi związane z usamodzielnieniem się organizacji pozarządowych i wsparcie rozwoju innowacyjnych form działania w sferze społecznej.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie organizacji udziałem w tym projekcie, czego wyrazem była wspólna dyskusja oraz indywidualne konsultacje z przedstawicielami z POWES.

np