Sesja podatkowa w Zmiennicy

Określenie wysokości stawek podatkowych na 2018 r. było najważniejszym punktem XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 30 października br. Brzozowscy radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika tym razem obradowali w sali Domu Strażaka w Zmiennicy. Po przyjęciu porządku i sprawozdań z realizacji uchwał poprzednich z sesji oraz z działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym zostały przedstawione informacje o złożeniu oświadczeń majątkowych. Informacje o oświadczeniach radnych przekazał przewodniczący RM Edward Sabik, a burmistrz Józef Rzepka – oświadczenia zastępców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. W ramach podjętych uchwał Rada Miejska dokonała określenia przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości. I tak podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,73 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – 22,28 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, zaś za działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,62 zł. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalono na 0,90 zł za każdy metr kwadratowy. W ślad za tą uchwałą radni podjęli kolejną, określającą wysokości stawek podatku od środków transportowych. Trzema kolejnymi uchwałami przyjęto Program Opieki  nad Zabytkami Gminy Brzozów na lata 2017-2020, wyrażono zgodę na budowę przez powiat brzozowski  pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przyjęto roczny program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. W ramach gospodarki nieruchomościami radni zadecydowali o sprzedaży dwóch działek w drodze bezprzetargowej i jednej w przetargu. Wyrazili też zgody na nieodpłatne nabycie trzech nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów. Na mocy następnych uchwał o podobnej treści RM stwierdziła przekształcenie wszystkich zarządzanych przez gminę Brzozów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ostatnią uchwałą wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie. Sesję zakończyły zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na nie oraz wolne wnioski. Wśród poruszanych problemów podniesiono m.in. sprawy przygotowania do okresu zimowego, w tym odśnieżania, ogrzewania, odnawialnych źródeł energii, tegorocznych inwestycji gminnych, kanalizacji w okolicach ul. Kościuszki i Bema w Brzozowie etc. Na koniec radny Andrzej Rzepka poinformował o przeprowadzonej akcji zbierania i przekazania zniczy na polskie groby za wschodnią granicę. Podziękował wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się do akcji, a parafii w Zmiennicy za zbiórkę pieniężną. Zapis filmowy całości sesji na naszej stronie internetowej. (dk)