Posiedzenie komisji RM

10 bm. w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury odbyło się  wspólne posiedzenie  Komisji  Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Poprowadzili je przewodniczący obu komisji: Paweł Froń i Andrzej Rzepka. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Na początek insp. Marta Oleniacz z wydziału oświaty UM w Brzozowie przedstawiła krótką informację z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. Następnie prezentację ilustrującą sytuację wraz z informacją  na temat remontu placówek oświatowych przedstawił dyr. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Józef Baran, który odpowiedział też na kilka zapytań radnych. Kolejna część posiedzenia to informacja dotycząca jakości wody w wodociągu miejskim. Przedstawił ją dyr. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie Tomasz Zubel, który wyraźnie podkreślił, że montaż lampy UV w stacji uzdatniania wody na Jakli Wielkiej poprawił parametry wody. Jest ona w tym momencie najwyższej jakości.  Potwierdziła to obecna na komisji Elżbieta Lasek – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Sanepid prowadzi stały monitoring jakości wody, pobierając co tydzień próbki do badań.  W dalszym ciągu posiedzenia prezes PGK w Brzozowie Tomasz Zubel przedstawił plany inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia gminy Brzozów w wodę pitną. Przyjęto trzy warianty: dostarczenia wody ze strony Sanoka, ze strony Krosna oraz przeprowadzenia odwiertów własnych w poszczególnych miejscowościach gminy, przy dostarczeniu wody dla Starej Wsi z ujęcia na terenie gminy Jasienica Rosielna. Za najbardziej perspektywiczny i realny przyjęto wariant ostatni. Na jego temat wypytywali prezesa radni. Swoje  zdane na ten temat wyrazili też obecni w sali przedsiębiorca Tomasz Bocheński i mieszkanka Aneta Masłyk, która wyraziła swoje obawy związane z sąsiedztwem ujęć wody z planowaną budową oczyszczalni ścieków. Jak stwierdził prezes PGK projektowane rozwiązania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a i obecnie budowane domy powstają  w bliskim sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni. Z kolei przewodniczący komisji Andrzej Rzepka zaprosił mieszkańców na planowany wyjazd studyjny, w czasie którego jego uczestnicy zapoznają się z już zastosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie. Posiedzenie komisji zakończyły sprawy różne, dotyczące m.in. współpracy samorządu z mediami oraz propozycji starosty brzozowskiego powstania pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. (dk)