Obradowali brzozowscy radni

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzozów za okres pierwszego półrocza była najważniejszym punktem obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie 28 września br. Rada przyjęła również kilkanaście uchwał.  Obradom, które z uwagi na prace remontowe w urzędzie miejskim odbywały się w Brzozowskim Domu Kultury, przewodniczył Edward Sabik. Na początek brzozowscy radni chwilą ciszy  uczcili pamięć matki burmistrza Józefa Rzepki i radnego Andrzeja Rzepki. Następnie radny powiatowy Jacek Adamski, tu występując jako wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, uhonorował burmistrza Józefa Rzepkę pamiątkową statuetką za zasługi dla rozwoju piłki nożnej. Rada Miejska po przyjęciu porządku obrad i uwadze do protokołu z poprzednich sesji wysłuchała sprawozdań: z realizacji uchwał z poprzednich sesji (odczytała sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska) oraz z działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym (przedstawił burmistrz Józef Rzepka). Następnie burmistrz złożył informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzozów wraz z informacją  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego  półrocza roku budżetowego. Ponieważ sprawy te stawały już podczas obrad komisji i były dobrze znane radnym z materiałów przygotowanych na sesję, zatem burmistrz Józef Rzepka skoncentrował się na zadaniach rzeczowych i ich finansowaniu. Samorząd naszej gminy pozyskując znaczące środki ze źródeł zewnętrznych zapewnia pokrycie wkładu własnego. Umożliwia to poszerzenie zakresu prowadzonych inwestycji i w efekcie podwyższenie poziomu życia mieszkańców. Po krótkiej przerwie RM przystąpiła do głosowania. Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia w 2017 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach   wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy  Brzozów. Kolejne 7 uchwał to decyzje ws. gospodarki mieniem. Dwie dotyczyły wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów, cztery następne , przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, a jedna – wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz powiatu brzozowskiego. Trzy następne uchwały uregulowały sprawę funkcjonowania dworca autobusowego, który przeszedł pod administrację samorządu gminy oraz przystanków autobusowych. Radni zadecydowali też umożliwieniu dokonywania zapłaty podatku i dokonywania opłat należnych budżetowi gminnemu za pomocą innego instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Planuje się uruchomienie w urzędzie miejskim dwóch terminali do wykonywania przelewów za pomocą kart płatniczych. RM uchyliła też uchwałę ws. włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie w skład jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Jak zazwyczaj ostatnią uchwałą podjętą na sesji radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Na zakończenie na zapytania i interpelacje radnych odpowiadał burmistrz Józef Rzepka. Zostały też zgłoszone wolne wnioski. Wśród tematów zgłoszonych w tej części sesji dominowały sprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza w okolicach szkół, a także – oświetlenia, opieki nad osobą bezdomną, programu 500+, estetyki miasta oraz utylizacji opon.