Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik zwołał XLIII sesję zwyczajną. Kliknij w link.

Porządek obrad XLIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu  28 września 2017 r. 

1.  Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Uwagi i wnioski do protokołów z  poprzednich sesji.                                                                     

 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów, informacja  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.

7. Podjęcie uchwał w sprawach

a) udzielenia w 2017 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach   wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy  Brzozów

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,(dz.nr 6064c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,(dz.nr 4111/1)

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy    Brzozów   w drodze przetargu (dz.nr 1712/6)

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy    Brzozów w drodze przetargu (dz.nr 1712/7)

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy    Brzozów  w drodze przetargu (dz.nr 1662/10)

g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy    Brzozów  w drodze bezprzetargowej  (dz.nr 797/2)

h) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Brzozowskiego

i) określenia obiektu dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Brzozów oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu,

j) ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworca autobusowego, których właścicielem jest Gmina Brzozów

k) zmieniająca uchwałę Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków na terenie miasta Brzozowa

l)  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2017 r.   (projekt  uchwały zostanie doręczony w dniu sesji)

8. Zapytania i interpelacje  radnych.

9. Odpowiedzi na zapytania.

10.  Wolne wnioski.                                                                                                                                     1

11. Zamknięcie obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.