Punkt Opieki Dziennej w Starej Wsi. Informacja.

Wyniki rekrutacji na opiekuna dziennego oraz lista dzieci przyjętych do Punktu Opieki Dziennej w Starej Wsi, w ramach projektu: Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosno nr RPPK.07.04.00-18-028/16 realizowanego w ramach RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.   
 Marek Bęben
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie