Modernizacja brzozowskiego przedszkola

Dzięki działaniom władz samorządowych placówki edukacyjne na terenie gminy Brzozów są rozwijane systematycznie (remonty, przebudowy, zakup nowego sprzętu). W Brzozowie wzrastają możliwości poprawy efektywności kształcenia i rozwijania umiejętności uczniów poprzez działania władz w kierunku poprawy stanu infrastruktury. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie trwają prace remontowe. Odbywają się one w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów”. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia prowadzonego w placówkach edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów. Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie obejmuje m.in. roboty budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem: nowego dachu nad budynkiem, daszków nad wejściami do budynku, nowych łazienek przy salach pobytu dzieci na parterze i piętrze.

W ramach tych samych działań projektowych zakończono również prace w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy. Polegały one na dostosowaniu nieużytkowego pomieszczenia atrium dla potrzeb prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym rozbudowę instalacji wentylacji mechanicznej o instalację klimatyzacji. Wcześniej w atrium postawiono nowoczesną scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem.

Oprócz remontów w dwóch wymienionych placówkach w ramach projektu dokonano również  zakupu wyposażenia dydaktycznego – tablic interaktywnych. Doposażone zostały wszystkie placówki przedszkolne (przedszkola oraz oddziały przedszkolne) w Gminie Brzozów. Wartość projektu wyniosła ponad 1 mln 148 tys. zł. Wkład Funduszy Europejskich to blisko 976 tys. zł czyli 85% wydatków kwalifikowanych. Planowana data zakończenia projektu to 30 marca 2018 r.

Iwona Drożdżal