Zebranie mieszkańców Brzozowa

Na 22.06. przewodniczący zarządów obu brzozowskich osiedli zwołali zebranie ogólne mieszkańców. W sali konferencyjnej UM zgromadziło się ok. 80 osób. Obowiązki przewodniczącego zebrania obecni powierzyli Marii Rymarz – emerytowanej zastępcy burmistrza. Następnie przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Andrzej Łach i przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Stanisław Byczyński przedstawili sprawozdania ze działalności za 2016 r. Najważniejszym punktem zebrania była informacja i dyskusja nt. budowy oczyszczalni ścieków, kompostowni oraz punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych (PSZOK).  Zebrani mieli okazję zapoznać się z istniejącymi i dobrze funkcjonującymi rozwiązaniami w tej materii, m.in. na podst. materiału filmowego wykonanego w Sieniawie, Strzyżowie i Jarosławiu. Tematykę tę przybliżył prezes PGK Sp. z oo. w Brzozowie Tomasz Zubel. W ślad za tą informacją koncepcję budowy kompleksu: oczyszczalnia, kompostownia i PSZOK przedstawił Krzysztof Fryń z Inżynierii Rzeszów. Tomasz Zubel przedstawił ekspertyzę, potwierdzającą brak uciążliwości planowanej inwestycji dla środowiska. Po przystąpieniu do dyskusji głosy z sali dotyczyły zakwestionowania przedstawionej lokalizacji tej inwestycji. Z drugiej strony mieszkańcy podkreślali też uciążliwość istniejącej oczyszczalni na Borkówce. Wg koncepcji stanie się ona przepompownią ścieków do nowej oczyszczalni na Jakli Wielkiej. Chodzi jednak o to, aby nowa oczyszczalnia nie była równie uciążliwa jak dotychczasowa, przy której budowie zostały – zdaniem mieszkańców – popełnione znaczące błędy, których należy w przyszłości uniknąć. Stąd biorą się obawy. Tymczasem do działania naglą terminy, w których samorząd może ubiegać się o zdobycie dofinansowania na budowę oczyszczalni (z własnych środków to zadanie jest niewykonalne), za brak sieci sanitarnej grożą też kary.  Obecny na zebraniu burmistrz Józef Rzepka, powiedział, że ma tego świadomość i że nie chce działać wbrew woli mieszkańców. Stąd rezygnacja z poprzedniej lokalizacji i zwołanie zebrania jako konsultacji przygotowanej koncepcji w nowym miejscu. Inwestycja ta – jak się wydaje – posiada optymalną lokalizację. Nie można już z nią zwlekać, zwłaszcza że problem dotyczy ok. 16 tysięcy osób czyli blisko 2/3 mieszkańców gminy. W trakcie dyskusji podnoszone też inne kwestie nurtujące mieszkańców, a dotyczące bezpieczeństwa wodociągów, remontów dróg, chodników czy oświetlenia. Oprócz burmistrza na pytania te odpowiadali: prezes PGK w Brzozowie oraz zastępca burmistrza Stanisław Pilszak. Zebranie było udane, trwało niemal 3 godziny, a mieszkańcy mieli okazję do podzielenia się nurtującymi ich sprawami i sugestiami służącymi poprawie warunków życia w mieście. dk